Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Tehlil, Tesbih, Tahmid, Salavat Ve İstiğfarın Üstünlüğü

Tehlil, Tesbih, Tahmid, Salavat Ve İstiğfarın Üstünlüğü


Peygamber efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyuruyor:

“Ku­lun yaptığı her iyilik, kıyamet günü teraziye konur. Yalnız La İlahe illal­lah kelimesi konmaz. Eğer onu teraziye koysalar, yedi kat göklerden, yer den ve içinde olanlardan ağır gelir” Yine buyurdu: “La ilahe illallah diyen dediğinde sadık ise, yeryüzündeki topraklar kadar günahı da olsa afvedilir” Ve yine buyurdu:

“İhlas ile La ilahe illallah diyen, Cennete gider” Ve yine buyurdu:

“La ilahe illallahu vahdehû la şerîkeleh; lehü'l-mülkü, ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külü şeyin kadîrr tehlîlini her gün yüz defa söyleyen, on köle azad etmiş gibidir. Defterine yüz iyilik yazılır ve defterinden yüz kötülük silinir. Akşama kadar bu kelime onu şeytandan korur”

Sahîh-i Buhari'de bildiriyor ki:

“Bu kelimeyi kim söylerse, İsmail aleyhisselamın oğullarından dört köleyi kölelikten azad etmiş gibi olur”

Yine Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

“Günde yüz defa sübhanallahi ve bihamdihî, diyenin bütün günahları affolunur, isterse denizin köpüğü kadar fazla olsun” Ve yine buyur­du:

“Her namazdan sonra otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa El­hamdülillah, otuz üç defa Allahü Ekber deyip, “La ilahe illallahü vahdehû la şerîkeleh lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şey'in ka­dir” sözü ile yüze tamamlayanın bütün günahları afvedilir, isterse denizköpüğü kadar çok olsun”19- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sübhanallah - Elhamdü Lillah, Lailahi İllallah Ve Ellahü Ekber sözleri ile Allah'ı anmak, ağaçların gazel yaprağı döktükleri gibi, günahları dö­kerler.”[200]

20- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her şeyin bir cilası vardır Kalplerin cilası da Allah'ı anmaktır. Hiç bir şey insanı, zikir kadar Allah'ın azabından kurtaramaz, hatta, kılıcın kırılıncaya kadar sa­vaşman dahi.”[201]

21- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç şeyden insan gaflet eder:

a. Allah'ı anmaktan,

b. Sabah namazını, güneş doğmadan önce kılmaktan,

c. Borç hususunda, girinceye kadar kişi bunun farkına varmaktan”[202]

22- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Cenabı Hak, şöyle buyurur: Kulum beni kimsenin bulunmadığı yerde anarsa, ben onu meleklerin topluluğu arasında anarım. Şayet, bir topluluğun içinde (sa­mimiyetle ) anarsa ben onu Refiki A'la'da anarım.”[203]

23- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir kimse günde yüz defa (Lailahe İllallah) derse, Allah onu yüzü ayın on dördü gibi par­lak olarak mahşere gönderecektir. Aynı zamanda, bu kadar kelime-i tevhit veya daha fazlasını çekenlerden maada onun amelinden daha üstün bir amel de olmayacaktır.”[204]

24- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir topluluk, Allah'ın evle­rinden birinde ( mescitlerde ), toplanıp Allah’ın kitabını okur ve Kur­an öğretimi yaparlarsa üzerlerine huzur iner ve rahmeti ilahi onları kapsar. Yüce Allah onları yanında (Meleklerden müteşekkil )bir cen­net ve cemaat arasında anar.”[205]

25- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ı zikretmek üzere bir yerde toplanan kavim, oradan ayrılacakları zaman onlara şöyle hitap edilir: Allah'ı andığınızdan dolayı buradan affedilmiş olarak kalkınız.”[206]

26- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir yere toplanan insanlar, Allah'ı anmaz, Resul üzerine salatü selam okumadan dağılırlarsa, onlar oradan kokmuş bir leşin bırakacağı pis kokudan daha ağır bir raiha bırakarak ayrılırlar.”[207]

27- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben rabbıma her sabah mut­laka yüz defa istiğfar ederim.”[208]

28- Resulullah (s.a.v.)buyuruyor ki:

“Beş vakit namaz arkasında şu tesbihata belli miktarda behemehal devam ediniz; günahınız bağış­lanır, hatalarınız yok olur:

a) Otuz üç defa Sübhanallahi, manası: Allah'ı her türlü nok­san sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla takdis ederim.

b) Otuz üç defa Elhamdü Lîllahi, anlamı: Allah'ın seni verdiğin sayısız nimetlerine karşı hamd ederim.

c) Otuz üç defa Allahü Ekber, anlamı: Yüce Rabbim sen yücelerden daha yücesin, her şeyden büyüksün.

Tarz namazlarının ardından bu teşbihlere devam ediniz.”[209]

29- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cehennemden korunmak için kalkanınızı alınız. Bunun için Sübhanallah - Elhamdü Lillah - Velailahe İllalahü Vellahü Ekber, deyiniz.

Ölmez salih amel olan bu kelimat size kıyamet günü takdim edi­lecek ve bunlar sizi cehennemden koruyacaktırlar.”[210]

30- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zikrin (Allahı anmanın), en hayırlısı gizli olanıdır. Rızkın hayırlısı da yeteri kadar olanıdır.”[211]

31- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İbadetin en hayırlısı, çok gizli olup, kimsenin görmediği bir yerde yapılan ibadettir.”[212]

32- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: En hayırlı kelam dört tane­dir; hangisinden başlasan sana zarar vermez, fayda verir. Bu kelimeler: Subhanallah - Elhamdü Lillah - La İlahe İllal­lah Ve Allahü Ekber'dir.”[213]

33- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gafiller arasında Allah'ı an­mak, her kesin kaçtığı yerde sabır ve sebat gösterme menzilindedir?”[214]

34- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kimsenin bulunmadığı yerde Allah'ı anmak, kafirlerle savaşırken herkes kaçtığı halde çarpışma­ya tek başına düşman safları arasında çarpışan mücahit gibidir.”[215]

35- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ne büyük ve ne yüce ki, şu beş kelime mizanda bunlardan daha ağır gelecek bir amel bulunmayacak:

a) Lailahe illallah

b) Sübhan Allah,

c) Elhamdü Lillah,

d) Ellahü Ekber,

Salih bir evlat ki, onu yetiştiren babasından önce vefat ederse bunun sağlayacağı sevap: (Burada böyle bir evladı yetiştirip, sevabı­nı kazanmak, önceki dört tesbihle eşit kabul edilmiştir.”[216]Ulu Allah buyuruyor ki:

“Yedi gökle yer ve bunların üzerinde bulunan bütün yaratıklar (insanlar, melekler, cinler, hayvanlar ve bütün cansızlar) O'nu (Allah'ı) noksan sıfatlardan tenzih ederler. Ancak siz onların teşbihini anlamazsı­nız. O kullarının günahlarına karşı müsamahakar ve af edicidir.”[217]36- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Allah bana yeter, o güzel da­yanaktır anlamına gelen Hesbünallahü Ve Nüme1 Vekil cüm­lesi bütün korkulardan emniyettir.”[218]

37- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hüsnü zan, güzel ibadetler cümlesindendir.”[219]

38- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sübhanallah - Elham -Dülillah - La İlahe İllalahü Vellahü Ekber cümleleri insanoğlunun yanından yiyen kurt gibi, günahları yer ve bitirir.”[220]

39- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ı on defa tesbih, on de­fa tahmit, on defa tekbir et ve ondan sonra ne İstersen, Rabbin hemen kabul buyurur.”[221]

40- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüz kere Sübhanallah de­men, senin hakkında İsmail Peygamberin evladından yüz köle azat et­mene denktir; Allah'ı yüz defa Elhamdü Lillah diyerek tahmit edersen bu da senin hakkında yüz adet, mücahitlerin binecekleri sırtı eğerli at sadaka vermene karşıdır; yüz kere Allahü Ekber demek suretiyle Allah' ı tekbir etmen senin hakkında yüz adet deveyi kurban etmişçesine sevap kazandırır; Cenab-ı Hakkı yüz defa La İlahe-İllalah demek suretiyle tehlil edersen bu da senin için yerle gö­ğün arasını dolduracak kadar sevap kazandırır ve o gün hiçbir kim­senin ameli bunları yapmış olmadıkça senden yüksek olamaz.”[222]41- Resulullah (s.a.v.) buyuruyo rki:

“Herhangi birinin tuvalete gir­diği zaman (Bismillah) derse, avret yerleri ile cinler arasında bu kelime bir perde teşkil eder ve sükutunuz de teşbih yerine geçer.”[223]

42- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ı anmak kalplere şifa­dır.”[224]

43- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Peygamberleri anmak bir nev'i ibadettir; Allah'ın veli kullarını anmak günahların keffaretidir, ölümü hatırlamak bir sadakadır; kabri hatıra getirmek ise seni Cen­nete yaklaştırır.”[225]

44- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ı anmak sana verilen bir nimettir; öyle ise şükran borcunuzu ödeyiniz.”[226]

45- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İşitilmeyecek kadar gizli ya­pılan zikir Hafeze (Koruyucu) meleklerin işiteceği yükseklikte yapı­lan zikirden 70 kat daha fazla sevaplıdır.”[227]Derler ki, Peygamber efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) hu­zuruna bir kimse geldi ve:

“Dünya beni terk etti, elimde bir şey kalmadı, fakır ve aciz oldum. Ne yapmam lazım?” diye sordu. Buyurdu ki; “Me­leklerin salavat ve mahlûkatın tesbih ile rızıklarını bulduğu şey'i bilmi­yor musun?”

“O nedir Ya Resûlallah?” dedi. Buyurdu:

“Sübhanaltahi'l-azim, sübhanallahi ve bihamdihi, estağfurullah, her gün bunları sabah na­mazından önce ve sabahtan sonra yüz defa söyle, dünya, istesen de istemesen de yüzünü sana döner; ve Allahü Teala her bir kelimeden bir me­lek yaratır, kıyamete kadar tesbih söyler ve sevabı sana olur” . Ve yi­ne buyurdu:

“Devamlı olan salih ameller bu kelimelerdir: Sübhanallühi ve'l-hamdü lillahî vela ilahe illallahü vallahü ekber” Ve yine buyur­du:

“Ben bu kelimeleri söylemeyi, gök kubbe altında olan her şey'den da­ha çok severim.” Ve yine buyurdu:

“Allahü Teala'nın indinde en sevgili sözler bu dört kelimedir” Ve yine buyurdu:

“İki kelime vardır, dilde hafif, terazide ağırdır ve Allahü Teala'nın indinde pek sevgilidir: Sübhanallahi ve bihamdlhî”

Fakirler, Peygamber efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) dediler ki:

“Zenginler ahiret sevabının hepsini götürdüler, Bizim yaptığımız her İbadeti onlar da yapıyorlar, onlar ise sadaka veriyor, biz veremiyoruz”. Buyurdu ki:

“Sizin fakirlik sebebiyle her teşbihiniz, tahliliniz ve tekbiriniz sadakadır. Yaptığınız her emr-i maruf ve nehy-i münker sadakadır. Eğer sizden biriniz ehlinin ağzına bir lokma koyarsa sadakadır” Fakirlerin söylediği tesbih ve tahmîdin faziletinin daha fazla olmasının sebebi, fakirlerin kalblerinin dünya zulmeti ile kararmamış bilakis çok parlak ol­masındandır.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com