Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

ON DÖRDÜNCÜ HADİS: MÜSLÜMANIN KANI ÜÇ ŞEY HARİCİNDE HELAL OLMAZ

ON DÖRDÜNCÜ HADİS

MÜSLÜMANIN KANI ÜÇ ŞEY HARİCİNDE HELAL OLMAZ


Abdullah bin Mesud (ra)’dan şöyle dediği rivayet edildi: Rasullullah (sav) buyurdu ki: Müslüman kişinin kanı ancak üç şey haricinde hela olmaz” Zina eden evli, nefse karşı nefis, dinini terk edip, cemaattan ayrılan kimse “Buhari ve Müslim rivayet etit.

Bu hadisi sahihaynde Buharî ve Müslim) A’meşten rivayetle tahric etti. O da Abdulah bin Mürre’den, O’da Mesruk’tan Oda İbni Mesud’dan rivayet etti. Müslimin bir rivayetinde de dinini terk eden kelimesine bedel islamı terk eden geçmektedir. Bu manada çok hadisler vardır.

Müslim Ayşe (r.a)’den İbn-i Mesud’un hadisi gibi hadis tahric etti.

Tirmizi, Nesai ve İbni Mace Osman (r.a)’dan peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu tahric etti. Müslümanın kanı ancak şu şeyden biriyle helal olur. Müslümanlığından sonra yüreğinden veya evlenidikten sonra zina eden veya nefsi karşılığı olmadan bir nefsi öldüren adam Nesainin bir rivatindede evlenikten sonra izah eden adama recm vardır, veya kasten adam öldürürse ona kısas vardır, veya müslümanlıktan sonra mürted olursa ona ölür vardır. (1)

(S: 230) Bu mana peygamber (s.a.v)’den İbni Abbas’tan Ebû Hureyre, Enes bin Malik ve başkalarından da rivayet edidi.

Daha önce Enes hadisini zikretik, onda Lailahe illalah , Muhammedun Rasululah şehadetini yapanların bu üç hasetin islamın hakkı olduğu ve bunları terk etmekle kişinni kanının mübah olacağının açıklaması vardır.

Bu üç hasletten birinden dolayı ölüm müslümanlar arasında ittfak edilmiş birşeydir.

Evli zina edenin haddinin ölene kadar recm olduğu hakkında müslümanların icması vardır, Peygamber (s.a.v) Maiz ve Gamideyyeyi recm etti (2). Kuranda lafzı nesh edilen şu ayet vardı: İhtiyar erkek ve kadın ziya ederse Allah’tan bir azap olmak üzere recmedin taşlayın) Allah güçlüdür, hikmet sahibidir) (3)

İbni Abbas Kuranın şu ayetinde recm hükmünü çıkardı. Ey ehli kitap! Rasulümüz size kitaptan gizlemekten olduğunuz bir çokşeyi açıklamak üzere geldi; birçok kusurunuzu da) affediyor.) (4). dedi ki: Kim recmi inkar ederse farkında olmadan kuranı inkar etmiştir sonra bu ayeti okudu ve dedi ki: Recm’de gizledikleri şeylerdendi. (S: 231) Bunu Nesai ve Hakim tahric etti. Ve isnadı sahihtir dedi. (5)

Yine Allah tealanı şu ayetinde de bu hüküm çıkarılır: Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde, Tevrat’ı indirdik kendilerini Allah’a vermiş Peygamber onunla Yahudilere hükmederlerdi.) Şu kavline kadar: Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet). (6) Zühridedi ki: Bize Peygamber (s.a.v)’in recmettiği iki Yahudi hakkında indiği haberi ulaştı, ve peygamber (s.a.v) buyurduki: “Ben Tevrattakiyle hükmediyorum, emretti ve ikisi taşlandı. (7)(1) Kasas sûresi, ayet: 79- 80 (Nisa ayet: 32 (3) Mutafffin suresi, ayet: 26 (4) Bu tevazu örneklerindendi Ebu Nuyam hilyede rivayet etti. 2/350 (5) Ebu Nuaym hilyede zikretti 9/ 119.

Müslîm sahihinde Bera bin Azib’ten iki Yahudinin taşlanma hikayesini tahric etti. Ve Hadisin dedi ki: Allah şunu indirdi: (Ey Rasul küfre sürat gösterenler seni üzmesin (8) ve tüm kafirler hakkında şunu indirdi: Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmezse işte o kafirlerin ta kendisidir. (9) İmam Ahmed’de tahric etti. ve Onunkinden şöyle Allah teala şunu indirdi: (Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmezse işte o kafirlerin ta kendisidir.) (9) İmam Ahmed’de tahric etti ve Onunkinden şöyle Allah teala şunu indirdi: Küfre sürat gösterenler seni üzmesin) Allah’ın şu kavline kadar: Size şu verilirse alın) (10) Diyorlardıki: Muhammed’e gidin, eğer yüz karalam ave sopa ile fetva verirse kabul edin, eğer recm ile fetva verirse sakının. Sonra şu kavle kadar zikretti: Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte o kafirlerin ta kendisidir) dedi ki: Yahudiler hakkındandır. (1) (S: 232) Cabir (r.a)’den taşlanan iki Yahudi kıssası rivayet edildi, dedi ki: Allah teala şu ayeti indirdi: Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir) şu kavle kadar: Eğer hükmeder sen aralarında adaletle hükmet). (2)

Allah teala nicev zina eden kadınların ölene kadar veya Allah kendilerine bir yol verinceya kadar hapsedilmelerini emretti. Sonra Allah onlara bir yol kıldı, Sahihi Müslîmde Ubade bin Samit’in şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber (sav) buyurduki: Benden alınız Allah onları çıkış yolu kıldı: bekar bekarla zina ederse 7 yüz sopa ve bir yıl tağrib gurbette bırakma) çıkış yolu kıldı: Bekar bekarla zina ederse yüz sopa ve biryıl tağrib gurbette bırakma evliyle evli zina ederse yüz sopa ve recm vardır.

Alimlerden bir topluluk bu hadisin zahirni alıp evliye yüz sopa sonrada recmi farz kılıyor, Ali (r.a)’ın Şüraha el Hemedaniye’ye yaptığı gibi (3) ve dedi ki: Allah’ın kitabıyla sopa vurdu. Rasululah’ın sünnetiyle de recm ettim. Allah’ın kitabında bekarla evli ayırımı yapmaksızın zina edenlere sopa bulunduğuna, sünnette çıkardığı hükümle amel etmiş oluyor. Hem Kur’an hem sünnetten çıkardığı hükümle amel etmiş oluyor.

Bu söz imam Ahmed’in meşhur rivayetidir, ishak hasen Basrî ve seleften bir grubun görüşüdür.

onlardan bir grupta dedi ki: Eğer zina eden iki kişi hem evli hem ihtiyarise hem sopa vurulur, hem taşlanır, eğer genç iseler, taşlanır, sopa vurulmaz, çünkü ihtiyarın günahı daha çirkindir. Bu Übey bin Ka’bın görüşüdür. Ondan merfu olarak rivayet edildi, merfu oluşu sahih değildir, bu yine Ahmed ve İshak ‘tan rivayettir.

Nefis manası: Mükellef haksız yere bir nefsi kasten öldürürse, kendisi de öldürülür, kuran buna şu ayetle delildir: Tevratta onlara şöyle yazdık: Cana can) (4) (S: 233) ve Allah teala buurduki: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle kadına kadın.) (5)

Cana can) ayetinden bazı durumlar istisna edilir bazıları:

1- Babanın çocuğunu öldürmesi: Çoğunluğa göre baba öldürülmez, bu Ömer (r.a)’den sahih rivayetle sabittir, bu peygamber (s.a.v)’den bir çok ve cihlerle rivayet edildi (6) İsnatları üzerinde konuşuldu. Malik dedi ki: Boğazlama gibi kasden öldürdüğünde şüphe kalmayacak, şekilde öldürmüşse, bu durumda öldürülür, eğer kılıçla veya sopayla atmışsa öldürülmez. Leys dedi ki: Ummu delilerden dolayı kasden öldürmeni her şekliyle öldürülür.) Hürün köleyi öldürmesi, çoğunluğa göre köleye karşılık hür öldürülmez.

(1) Daha önce geçtiği gibi Ebu Davud, Tirmîzi, İbnî Mâce ve Nesaî tahric etti. (2) Maiz ‘inrecmi bir çok hadiste vardır, Ahmed, Buharî ve Müslim’in Ebu Hureyre, ‘den rivayet ettiği hadis bunlardandır. (3) Abdurrazzak tahric etti, İbni Hibbanve Hakim İbni Mesud’dan rivayetle doğruladı.(4) Mâide, ayet: 15 (5) Nesaî Hakim tahric etti. ve doğruladı Taberi tefsirde zikretti: 6/ 103 (6) Maide, ayet: 44-49 (7) Ebu Davud ve Taberani Kebirde tahrice etti.

(8) Maide,ayet: 41 (9) Maide, ayet: 44 (10) Maide:41

(1) Ebu Mücliz ve başkasınındedii gibi, ve Hristiyanlar haknındadır. doğrusubütün kafirler hakkındandır. (2) Maideayet: 42 (3) Ahmed ve Buhari Şabi’denrivayetetti, yine Hakim, Beyheki ve Ali bin Ca’d’da rivayet etti. (4) Maide ayet: 45 (5) Bakara, ayet: 178 (6) Çocukdolasıyla baba kısas edilmez “ hadisi Ömer İbni Abbas süraka bin Maik, ve Amr bin Şuayb babasından oda dedesinden rivayet ettti. Ömer hadisini Ahmed, Tirmizî, İbni Mâce, Darekutni, Beyheki, İbni ebi Asım ve İbnil Carud rivayette etti. (7) Ahmed ve dört sünen ashabı tahric etti. Tirmîzi dedi ki: Hasen garip. Ahmed dedi ki: Hasan Semuri’den duymadı.

İsnatlarında söz olan bir çok hadis bu konuda vardır. Denildiki: Kendi kölesi için değil de başkasının köles için öldürülür. Bu ebu Hanife ve ashabının görüşüdür. Denildiki: Kendisinin ve başkasının kölesinden dolayı da öldürülür. Bu, şu hadise dayanarak: Kim kölesini öldürürse onu öldürürüz, kim bir tarafını keserse onun bir tarafını keseriz” (7) Sevri’den rivayet edildi, ve bu hadis ehlinen bir grubun görüşüdür.

(S: 234) İmam Ahmed ve başkası bu hadisi yaraladı.

Etraf (ayak, el, burun, göz (v.b) hususunda hür ile köle arasında kısas olmadığında icma vardır. Bu da bu hadisle amel edilmediğine delildir, (cana can) ayetinden muradın: Hürler için olduğuna bununla delil getirir, çünkü daha sonra etrafın kısası zikredildi, oda hürlere özeldir.

3- Müslümanın kafiri öldürmesi: Kafir eğer harbi ise ihtilafsız olarak müslüman öldürülmez, çünkü ihtilafsız olarak harbinin öldürülmesi mübahtir, eğer zimmi veya anlaşmalı ise cumhura göre müslüman yine öldürülmez.

Sahibi Buharîde Ali (r.a)’ın peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet ettii tahric edildi: Kafirden dolayı müslüman öldürülmez. (1)

Ebu Hanife ve Kufeli fakihlerden bazısı dedi ki: öldürülür.

Rabia İbnil Yemani’den rivayet etti ki: Peygamber (s.a.v) Zimmet ehlinden bir adamdan dolayı kıble ehlinden bir adamı öldürdü ve buyurduki: Ben zimmeti ifa etmeye daha müstehakım.

Bu mürseldir, zayıftır, İmam Ahmed, Ebu Ubeyd, İbrahim el Harbi. Cevzecani, İbnil Münzir ve Darekutni zayıf saydı ve dedi ki: İbnil Yemani zayıftır, hadisi mutasıl yaptığı zaman da delil gösterilmez, mürsel olursa nasıl olacak?

Cevzecani dedi ki: Rabia İbrahm bin ebi Yahya’dan, Oda ibnil Münkerdir’den, Oda İbnil Yemani’den aldı. ibniEbi Yahya, metrükül hadis’tir.

(S:235) Ebu Davud’un mürsellerinde başka mürsel bir hadis var: Peygamber (s.a.v) haber günü ihanetle bir kafiri öldüren müslümanı öldürdü, ve buyurduki: Ben zimmetini ifa edenlerin en evlası ve en müstahakıyım.

Bu Malik ve Medine ehlinin mezhebidir. Hile ile öldürede eşitlik şart değildir kafire karşı müslüman öldürülür, sahih oluşu takdir edilerek ibnil Yemani’nin hadisini de bu manaya yorumluyorlar.

4- Adamın kadın öldürmesi: İhtilafsız olarak adam öldürülür. (2) Amr bin Hazm’ın kitabında Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet edildi: Kadın dolayısıyla erkek öldürür” Peygamber (s.a.v)’in cariye öldüren erkek yahudiye öldürdüğu sahihtir. (3)

Ali (r.a)’den, kadın tarafına diyeni yarısını verileceğini rivayet edildi. (4) Çünkü kadının diyeti erkeğinkinin yarısıdır, bu seleften bir grubun görüşüdür, ve Ahmed’den de bir rivayettir.

dinini terk edin cemaatten ayrılandan murad: İslamı terk eden ve ondan dönen ve Müslümanların cemaatini terk edendir, bu Osman (r.a) hadisinde açıkça belirtilmiştir (5)

Bunları hadis ehli şehadetle beraber dinden dönmeden önceki hali itiraba alınarak kanı helal olur dedi, islam hükmü ona yoldaştır, bunun için tevbe istenir, islama dönmesi itenir.

İslama döndükten sonra mürtedliği anında geçen ibadetlerin kazası gerekli kılınır mı, bu hususta alimler arasında meşhur ihtilaf var.

Şehadeti kabul ettiği halde, müslümanlık iddia ettiği halde, islamın rükünlerinden birini inkareden, veya Allah ve rasulüre küfreden veya peygamber, veya meleklerden veya kuranda zikredilen kitaplardan birine küfreden dinini terk etmiş , müslümanların cemaatinden ayrılmış olur.

(1) Hadis sahihtir, Buharî, Davud, ve Nesaî tahric etti. (2) Hakim, İbni Hibban ve Beyheki tahric etti, senedinde Süleyman bin Erkam var o zayıftır. Cemaat Enes’ten Peygamber (s.a.v)’in bir cariyenin başını taşla delerek öldüren Yahudinin öldürülmesinin emrettiğini rivayet etti, bu kadına karşı erkeğin öldürüleceğine dedildir, bu cumhurun görüşüdür. (3) Hadis sahihtir, cemaat Enes’ten tahric etit. (4) Bu yine Hasan ve Ata’dan rivayet edildi, Buharî ilem ehlinden rivayet etti. (5) Bunu ibni Ebi şeybe rivayet etti.

S: 236) Sahihi Buharîde İbni Abbas’tan rivayet edildi ki: Peygamber (s.a.v) buyurduki: Kim dinini değiştirirse, onu öldürün.

Alimlerin çoğuna göre bu hususta kadınla erkek arasında fark yoktur, bazıları: Harpte darul harbin kadınlarının öldürülmediği gibi, dinden ödenn kadın da öldürülmez dedi.

Bu Ebu Hanife ve ashabının görüşüdür, sonra olma küfrü asli küfür gibi saydılar, cumhur bu iki küfrü ayırdı islama girdikten sonra küfre girmeyi daha çirkin gördüler, ondan dolayı ehli iki küfrü ayırdı islama girdikken sonra küfre girmeyi daha çirkin gördüler, ondan dolayı ehli harbtenihtiyar, felçli, kör öldürülmez, harpte bile öldürülme, fakat dinden dönen öldürülür.

Dinin terk edip, cemaatan ayrılan “sözü tevbe edip islama girerse öldürülmeyeceğine delildir, çünkü döndüktün sonra dinini terk etmiş, cemaattan ayrılmış olmaz.

Eğer denilse: Bilakis kanı korunan şehadet ehlinden bu istisna, evli zina edenin ve adam öldürenin öldürüldüğü gibi, şehadeti kabul etse bile öldürüleceğine delildir, bu da mürtedin tevbesinin kabul edilmeyeceğine delildi, bu Hasan’dan hikaye edildi. Veya bu islam üzere doğupta da sonradan dinden dönen için manasına yorumlanır.

Kafir olupta müslüman olan, sonra dinden dönen tevbesi kabul edilir, bu bir grup alimlerin görüşüdr. Leys bin Sa’d ve Ahmed bir rivayette, ve ishak onlardandır.

Denildiki: Daha önce geçtiği gibi, dini terk etmeden önceki hali göze alınarak müslümanlardan istisna edildi, bu evli zina eden gibi ve adam öldüren gibi değildir; çünkü onların öldürülmesi işledikleri suç binaenfrz bir cezadır, ve telafisi mümkün deiğildir.

Mürted ise: O şimdiki halde üzerinde bulunabir vasıftan dolayı öldürülür, o vasıfta , dinini terk etmek ve cemaattan ayrılmaktır, Eğer dinine döner ve cemaata yoldaş olursa, kanının mübah olduğu vasıf ortadan kalkmış olur, ve kanı mübah olmaz. Allah en iyisini bilir.

(237) Eğer denilse: nesai Ayşe (r.a)’den peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu tahric etti: Mülüman bir kişini kanı ancak şu üç hasletten birinden dolayı helal olur: Evli zina eden taşlanır, kasten müslüman bir adamı öldüren öldürülür, islamdan çıkıpta Allah ve rasulüyle harp eden adam öldürülür, veya asılır veya yeryüzünden sürgün edilir başka bir yere)

Bu muradan şu olduğuna delildir. Dinden dönme ve savaşmayı birlikte yapanlar hakkındandır.

Denildeki: Ebu Davud Ayşe (r.a) hadisini başkabir lafızla tahirc etti. Peyamber (s.a.v) buyurduki: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Alah’ın rasulü olduğuna şehadet eden bir müslüman kişini kanı ancak üç şeyden biri harcinde helal olmaz: Evlilikten sonra zina eden taşlanır. Allah ve rasülüne harp ederek çıkan bir adam öldürülür. Yada asılır, yada sürülür. Bir nefis öldüren adam öldürülür.

Bu müslümanlara rap eden adam hakkında imam mutlak olarak muhayyerdir, bu Medine ehlinin görüşüdr, Malik ve başkası gibi.

Evla rivayet : İslamdan çıkışıyla murad şu manaya hamledilebilir: İslamın hükümlerinden dışarı çıkmasıdır, zahiri manaya da hamledilebilir.

Bununla şöyle diyen delil gösterebilir. Muharebe ayetindinden dönemlere özeldir, kim dinoen döner ve harp ederse ona ayetteki gibi yapılır, dinden dönmek sizin savaşırsa, müslümanlara uygulanan kısas ve hırsıza uygulanan el kesme cezası hükümleri uygulanır.. Bu Ahmed’den rivayet edildi, fakat meşhur değildir. Aynı şekilde seleften bir grupta dedi ki: Muharebe ayeti mürtedlere hastır, Ebu Gılabe ve başkası onlardandır.

Ayşe (r.a) hadisinin lafızları farklıdır, ondan mevkuf olarakta rivayet edildi.

İbni Mesud’un hadisinin lafızlarınında ihtilaf yoktur, o sabittir, sahihliği üzerinde ittifak vardır.

Fakat bunun üzerine deninirki: Bu üç hasletin haricinde de müslümanın öldürüleceği hakkında rivayet mevcuttur.

(S: 238) Livata onlardandır, İbni Abbas’tan peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edildi: Yapanı ve yapılanı öldürün (1)

Bunu bir çok alim aldı, Malik ve Ahmed gibi, ve dediler ki: Bu her halükarda öldürmeyi gerektirir, evli olsun, evli olmasın farketmez, Osman (ra) dan şöyle dediği rivayet edildi:

Müslümanın kanı ancak dört şeyle helal olur, daha önce geçen üç tanesini zikretti ve şunu ekledi: Lut kavminin amelini yapan adam(2)

Mahremiyle ilişkişde bulunan kişide bunlardandır. Peygamber (s.a.v)’den babasının karısıyla evlenen adamı öldürdüğünü rivayet edildi. (3) Bunu alimlerden bir topluluk, aldı ve mutlak ister evli, ister bekar olsun ölümü vacip kıldı.

Sihirbaz da onlardandır. Tirmîzi de cündüb’ten merfu olarak rivayet edilen hadiste: Sihirbazın haddi boynunu kılıçla vurulmasıdır. (1) Sahih olanbu hadis Cündüb’e mevkuftur.

Bu alimelerden bir cemaatın görüşüdür. Ömerbin Abdul Aziz, Malik, Ahmed, İshak onlardandı, fakat onlar diyolar ki: Onun hükmü dinden dönenlerin hükmü gibi olur.

Hayvana temasta bulunanı öldürülmesi de bunlardandır. Bu merfu bir hadise variddir. (2) Ve alimlerden bir topluluk bu hadisi almıştır.

(S: 239) Namazı terk eden alimlerin çoğunluğuna göre, kafir değildir, denemeleriyle beraber öldürülür. Bunun bahse tam olarak daha önce geçti.

Dördüncü defa içki içenin öldürülmesi ve bunlardandır. (3) Bunun hakında peygamber (s.a.v)’den çok vecihlerle emir variddir. (4) Bunu Abdullah bin Amr bin As ve başkası aldı.Alimlerin çoğuna göre öldürülme emri neshedildi, dördüncü defa içki içen adam peygamber (s.a.v)’e getirilip öldürmediğini rivayet edildi. (5)

Beşinci defada hırsızın öldürülmesi rivayet edildi. (6) Denildiki: Fakihlerin bir kısmı bu görüştedir. (S: 240) Peygamber (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayette bunlardandır. “İki halifeye biat edildiği zaman, onladan diğerini öldürün bunu Müslim Ebi Sa’d’den tahric etti.

Ukayli bir babtaki hadislerin hepsini zayıf gördü. Yine onlardan: Peygamber (s.a.v)’in şu hadisidir: Sizin işiniz bir iken ve bir adam üzerineyken bir adam gelirde sizin birliğinizi parçalamak veya cemaatinizi dağıtmak isterse onu öldürünüz. (7)

Bir rivayette de: Kim olursaolsun boynunu kılıçla vurun. Bunu yine Müslim Arfece rivayetinden tahric etit.

Silah çekende bunlardandır, Nesai ibni Zübeyr’den tahric etti, O peygamber (sav)’in şöyle buyurduğnu rivayet etti:kim silah çeker sonra koyarsa kanı hederdir. (8) İbniz Zübeyr’den merfu ve kuvkuf olarak rivayet edildi. Buhari dedi ki: O ancakmevkuftur.

İmam Ahmed bu hadiin manasından soruldu, dedi ki: Bu nedir, bilmiyorum.

İshak bin Raheveyn dedi ki: Bununla silahını çekip, sonra insanların içerisine koyup silahı arz eden(öldürümelerini hafie alarak onları öldüren) murad edilmiştir, onun öldürülmesi helaldir.

______

(1) Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Hakim ve Beyheki tahric etti. Hafız ibniHcer dedi ki: adamları güvenilirdir. (2) Hadis zayıftır,ibniebi Şeybe tahric etti, adamları güvenilirdir,fakat senednde kopukluk var. (3) Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace Bera bin =Azib’ten şöyle dediğniu tahri cetti: Rasulullah (sav) babasından sonra karısıyal evlenen adamın boynunu vurmak üzere beni gönderdi. Neylül evvtar 7/115

(1) Tirmizi, Hakim, Darekutni, Cündüb’ten tahric etti. Hakim dedi ki:Sahih garibtir. (2) Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve ibni Mace İbni Abbas’tan tahric etti. Hakim dedi ki: Sahih, garibtir.(2) Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace İbni Abbas’tan tahric etti.(4)BunuMuaviye’den ahmed,ebu Davud,Tirmiz ve İbni Mace tahric etti, Haim ve ibni Hibban doğruladı.(3) Hadismunkatı’dır.Ahmed ve Haris binüsame müsnedinde tahric etti. (5) Hadissahihtir,Buharidedir. (6) Hadis zayıftır, Cabir’den Ebu Davud, Nesai ve Darekitni tahric etti, seedinde Musab bin Sabit bin Abdullah var, onun hadisizayıftır.Nesa idedi ki: bu hadis münkerdi, kuvvetli deildir,bu hususta sahhihadis bilmiyorum. (7) Hadis sahihtir, Müslim arfece bin Şüreyh’ten tahric etti. (8) Nesai ve Taberanimerfu oarak tahric etti, Hakim doğruladı. (9) Ahmed, Hakim tahric etti, ve doğruladı. (10) Hadis hasendir, Ahmed,Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbni Mace tahric etti.

Bu Hariri’lerin yaptığı iştir, adamları erkekleri ve zürriyeti öldürmeyi hafife alıyorar. Ayşe (ra)’den İshak’ın (binRaheveyh) tefsirine zıt rivayet yapılmıştır. Hakim Alkame bin Alkame4dentahric etti, O annesinden rivayet etti ki: Said bin As’ın emirliğei zamanında bir adam efendiinekılıç çekti, inanlar adamı tuttular, efendi Ayşe (ra)’inyanına girdi, Ayşe (ra) dedi ki: Peygamber (sav)’in işittim buyurduki: kim öldürmeyi isteyerek müslümanlardan birine demirle işaret ederse, kani vaciptir. Bunun üzerine efendi kölesini aldı ve onu öldüdü. Buhari ve Müslimin şartı üzere sahihtir. dedi. (9)

(S: 2417 Peygamber (sav)’in şöyle buyurduu sahihtir. Kim malını müdafaa edeken öldürülrse şehiddir.(10)

Bir rivayette de Kim kanın müdafa ederken öldüülrse şehiddir”

Adamın kanı ve malı istendii zaman en kolayile müdafaa eder bu Şafii ve Ahmed’in görüşüdür, öldürmemeyi niyet etmesi vacip midir, değilmidir? Bu hususta imam Ahmed4,den iki rivayet vardır.

Bir taifede, kimin canına ve malına kastedilirs,e başlangıçta o adamı öldürmesi mübahtır, dedi.

İbni Ömer’in huzuruna hırsız girdi, İbni Ömer kalktı, kılıcını çekti, eğer engel olmasalardı adamıöldürcekti. (1)

Hasan Basri elindedemir olan bir hırsız bir adamın evine girersediye soruldu, dedi ki: Hangi şekide öldürmeye muktedir olursan onu öldür.

Onar, velevki, bircinayet yapmadan arkasınıdönüp kaçsa bile öldürmeyi mübah kıldılar, Ebu EyyupEs Sühtiyani onlardandır.

İmam Ahmed Übade bin Samit’ten tahric etti, Peygammber (sav) buyurdu ki: Ev senin haremindir,kim senin üzerine haremine girerse, onu öldür” Fakat isnadında zayıf vardır.

Müslümanlar aleyhine casusluk yapanın öldürülmesi de bunlardandır. Kafirler için müslümanlar aleyhine causluk yaparsa öldürülür.

Ahmed bu hususta durdu. Maik’in ashabından birgrup ve ashabımızdanibniukayl öldürülmesini mübah kıldrı. Malikilerden bazısı dedi ki: Bunu tekrar yaparsa öldürülür.

Öldürülmesini söyleyenler şunundeli gösterdiler.Peygamber (sav7’in mektubunu Mekke ehline haber verip tedbirlerini almalarını habervern Hatıb bin Ebi Beltaa’ya Peygamber (sav)’den öldürmek için izin isteyen Ömer (ra)’e buyurduki: hayır O Bedir’e katıldı. (2)

(S: 242) O kanını mübah kılacakiriş yaptı buyurmadı, ancak öldürülmesine engel olacak birsebep zikretti, o da Bedir’e katılması ve Allah’ın Bedir ehlini bağışlamasıdır. Bu engel kendinden sonrası için yok olmuştur.

Onlardan: Ebu Davud’un mürsellerinde İbnil Müseyyeb’ten tahric etiği, şu hadistir,

Peygamber (sav) buyurduki: Kim babasına vurursa onu öldürün başka bir vecihle müsned olarakrivayetetti fakat sahih değildir. (3) Allah en iyisini bilir.

Bilki zikredilen bu hadislerden sahih olmayan var,sahih olduğunu söyleyen itibaredilecek biride bilinmiyor Kim babasına vurursa onu öldürün” hadisi gibi, Hırsızı öldürmek beşincedefadıd (4) Hadisi gbii. Geri kalan hadrislerinhepsini de İbni Mesudun Hadisine döndürmek mümkündür, Oda ibniMesud’un hadisi müslümanın kanının üç haslet dışında helal olmayacağını içeriyor:

1- Ya dinin terk edip, müslümanların cemaatini terk etmesi

2- Ya da evliyken zina etmesi

3- Ya da haksız yerebirini öldürmesidir. Bundan şu (netice) alınır: Müslümanın kanı şu üç şey temas etmek.Diğerleri dışında bu üçü müslümanın kanını mübah kılar.

(S:223)Haram ferce temas etmeye gelince,hadiste zikredildi ki: Evlilikten sonra zina, bu Allah en iyisini biir, misal şeklindedir, çünkü evliye şehvetini nikahla nail olmakla üzerine nimet tamamlanmıştı, bundan sonrahaam kılınmış ferce gelirse, kanı mübah kılınır.

Bazan evlilik şartı ortadankalkıp yerine yeni bir şart gelebilir, oda fercin mutlak olarak mübaholmayan türden oluşudur. Livata gibi, veya mahreme (nikah) akdiyle veya akidsiz temas etmek gibi.Bu vasıf evllilik yerinemi, yoksa onun halefi (evlilik sonrası), yerine mi geçer?Alimler arasında tartışmalıdır.

Hadisler evliliğe halef (evlilik sonrası) yerine geçer olduğuna delildir, bu kanunmübah edilmesine kafidir.

Haram kanın akıtılmasının gelince, kan akıtmaya yol açan fitne çıkarma da bunun gibimidir- müslümanalrın cemaatini dağıtmak, ikinci imama biatetmek ve kafirelre müslümanların açığını göstermek gibi?Bu çekişmedir. Ömer (ra)’den bugibisini öldürmemenin mübah olduğu rivayetedildi.

Aynı şekilde öldürmek isteğiyle silah çekmek, kanın mübahkılınmasından öldürme yerine geçermi, geçmez mi? Allah azze ve cellebuyurduki: Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksıın haksız yere) bir cana kıyarsa bütüninsanları öldürmüş gibi olur) (1) İki şeyle ödürmeninmübaholacağını delildir. Birincisi: Cana karışık. İkincisi yeryüzünde bozgunculuğa karşılık.

Harp, dinden döme ve zina da yeryüzünde bozgunculuğa girer. Aynı şekilde içki içmekve bunda ısrar etmek haram kan dökülmesine yol açma zannı veriyor.

Sahabeler Ömer (ra) zamanında sahabeer içki içenni haddinin seksen sopa olduğuna icma ettiler, sarhoşluğu,seksen sopayı gerektiren iftira zannında kıldılar. (2)

(S: 244) Abdul Kays heyeti peygamber (sav)’e gelince, onları kaplarda sıra yapmaktan, ve o kaplardan içmekten nehyetti, ve buyurduki: Sizden biriniz kalkıyor amcasının oğlunun yanına gidiyor-içki içerse kastediyor ve kılıçla boynunu vuruyor. Onlardan bu, sebepten dolayı yaralanmış adam da vardı, peygamber (sav)’den utandığından yarasını saklıyordu. (3)

Bütün bunlarda öldürme hadisesi zannının öldürme yerinekonulmasınadn dolayı kan mübah kılınyoır. Fakat bu neshedildimi, yoksa hükmü bakimi? Bu çekişmelidir.

dini terk ve cematatten ayrılmanın manası: İslam dininden dönmektir, velevki şehadet kelimeerinisöyelsin,eğer Allah ve Rasulüne söverse, şehadeti kabul edse bile kanı mübah kılınır, çünü bu şekide dinini terk etmiştir.

Aynı şekilde mushafı hafife alır da pisliklerin için eatarsa, veya zorunlu dinden olduğunu bilinenşeyi inkar ederse,namaz vebun benzer dinden çıkarn şeylergibi. İslamın rükünlerinden birini terk etmek bunun yerine geçermi?

Bu şunun üzerine bina edilir: Bununla idnden tamamen mi çıkar?

Kim tamamen dinden çıkmak olarak görüse,bu onun yanında kelimesi şehadeti terk etmek ve inkar etmek gibidi, kim ki dinden çıkmak değildir diye görürse,bunlar ihtiaf ettiler:

Öldürme hususunda dini terk edene dahil edilr mi, edilmez mi?

Bubab alimlerin bidatlara çağıranın öldürülmesi hususunda söyledikeri babındandır, onlarbunadinden çıkmaya benzer olrak bakıyorlar,o (bidatlara çağırma)buna dinden çıkmaya)vesiledir,eğerbunu gizlerve başkasını çağırmazsa hükmü münafıklarınhükmü gibidi, eğer buna çağırırsa ümmetin dinini bozduğu için suç ubüyük olur.

Peygamber (sav)’den harcilerin öldürülmesini emri sahih olarak sabittir. (4) (S245) Alimler onların hükmünde ihtilaf ettiler. Kimi dedi ki: kafirdirle, öldürülmeleri

__________

(1) Bunu Abdurrazzak tahric etti. (2) Tirmizi Cabir bin abdullah’tan tahric etti., lafzı : O bedir ve Hudeybiye’ye katıldı. (YinAhmed’de tahric etti.Adamlarısahih rivayet adamlarıdır.(3) Haraiti (Meseviil Ahlak)ta tahric etti.(4) Hadiszayıftır, Cabir’den Ebu Davud,Neai ve Darekutni tahri cetit.Nesai dediki0 Hadis münkerdir Tahrici daha önce geçti.

(1) Maide: 32 (2) Malik muvatta’da ve Şafii Sevr binZeyd edDeyli’den tahric etti, odaömer’den rivayet etti, isnat kopuktur, Çnükü Sevr ihtilafsız olarak Ömer’le karşılaşmamıştır.(3) Bunu Ahmed, Müslim Ebu Saidi Hurdi’din tahric etti. (4) Hadis sahihtir,Ali (ra)den Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve ahmed tahric etti. (5)Hadisinnassı: Onlala nerdekarşılaşsanız,öldürünüz,kıyamet günüonları öldüren e öldürdüğüden dalıyı sevab vardır. (6) Ahmed ve TaberaniEbu Bekre’den tahric etti. (7) Ebu Yala tahric etti, Yezidi Rakkaşi var,zayıf

küfürleri içindir. Bazıları da dedi ki: Onlar müslümanarın kanını akıtıp, onları kafir saydıklarından dolayı öldürüürler.Bu Malik ve ashabımızdan bir grubungörüşüdür. Baştan öldürülmelerineve yaralılarının da öldürülmesine icazet verdiler. Bazıları da dedi ki: onlar üzerinde bulunduklarışeye davet edelerse öldüülrler, davetetmezlerse öldüülmezler.Bu imam Ahmed ve İshak’ın görüşüdür.

Bazıları: Onlar başlamadan, başlanmaz, dedi, bu Ali (r.a)den rivayet edildi (5), vebu Ş afii ve ashabımızdan çoğunun görüşüdür.

Bir çok vecihle Peygamber (sav)’den namaz kılanbir adamın öldürülmesini emrettiği ve şöyle buyurduğu rivayet edildi: Eğer öldürürse, ilk ve son fitne olur (6)

Bir rivayettede:Eğer öldürürse Deccal çıkana kadarümmetimden iki adam ihtiafa düşmez. (7) Bunu imam Ahmed ve başkası tahric etti.

Bununla öldürülmesi müslümanalrdan şerrini engelliyor ve fitnelerin belini kırıyorsa, bidatçınınöldülmesine delil getirdi.

İbni Abdil Berve başkası Malik’in mezhebindenbidata davetedenin öldürülmesinin caiz olduğunu hikaye etti.

(S: 246) Bütün öldürme naslarının, hepsi ibniMasud hadisine bu takdir üzeredöndürülmüş oldu.Hamd Allah’adı.

Burada zikrettiğimiz nasların çoğu hakkında çoğu alimler ibniMesud hadisiyle mensuhtur, diyor, bunda iki vecihten nazar var:

Birincisi: İbni Mesud hadisibütünbu naslardandaha sonra olduu bilinmiyo,özelllikle ibni Mesud’da ilk islama girenlerdenbu nasların çoğunu islama geç girenler rivayet ediyor. Ebu Hureyre, cerir bin Abdulah ve Muaviye gibi; onların hepsi dördüncü defa içki içenin öldürülmesinin hadisini rivayet ettiler.

İkinci: Özel, genelle nesh edilme, velevki, genel özelden sonra olsa bile, bu cumhurun görüşüdür, çünkü özelin manası üzerine delilliği nas iledir, genelin delilliğ ise çoğunluğa görezahir iledir, zahirin hükmü nasın hükmünü bozmaz.

Haytından kendiüzerineyalan söyleyen birinin, peygamber (sav)’in öldürülmesini emrettiği rivayet edildi, o yalancı adam bir arap mahallesine gidip isizn kanlarınız ve malarınız hakkında hükmetmem için rasulullah (sav7 beni gönderdi ve emretti, dedi.

Bu bir çok vecihlerle rivayet edildi hepsi de zayıftır.Bazısında da : Bu adam cahiliye zamanında onlardan biri kadanla nişanlanmıştı, onu evlendirmeyi reddetmişlerdi, adam bu yukardaki sözü söyleyince onu doğrulamışlardı, bu kadınla birleşti, o zaman zina etmiş oldu, ve bunun mübahlığını da peygamber (sav)’e nisbet etmişti, bu küfürdür,dinden dönmektir.

Sahihi Müslimde rivayet edildiki: Peygamber (sav) Mariye’nin yanına gelen ve insanlarında bundan bahsettiği, bir Kıpti’yi öldürmesini emretti, Ali (ra) onu kesilmiş (hadım) olarak bulunca terk etti. (1)

Bazıları kıptinin daha müslüman olmadığını ve anlaşmalı kafir müslümanlara eziyet vereck bir şey yaptığı zaman anlaşmasınınbozulduğunu, hele birde peygamber (sav)e eziyet ederse durumununnasıl olacağını söylediler.

Bazıları dedi ki: O müslümandı, fakat o bu işten nehyedilmişti, o vazgeçmemişti, hatta bu yüzden insanlar peygamber (sav)e eziyet vermek kanı mübahkılar,fakat adam temizliği açıkça ortaya çıkınca, Mariye’nintemizliğ ortaya çıktı ve öldürmeyi mübah kılacak sebepte orkadan kalktı.

İmam Ahmed’den, Peygamber (sav)’in bu üç sebep haricinde de öldürebileceği, başkasının bu hakka sahip olmadığı rivayet edildi. Sanki Rasulullah (sav7’in öldürmekle fayda gördüğü zaman bunu tazir (azarlama cezası)olarak yapabileceğineişaret ediyor, çünkü rasululah (sav) haddi aşmak hususunda masumdur. Başkasıyla, heva ve taşkanlık hususunda emin olunmaz.

Ebu Davud dedi ki: Ebu Berir Hadisin imam Ahmede soruldu benduydum: Bu peygamber (sav)’den sonra kimse içni geçerli değildir.” Ve dedi ki: Ebu Berir ancaküç şey haricinde öldüremez, peygamber (sav) öldürebiir”

İşaret edilen Ebu Bekir hadisi: Bir adam Ebu Bekir’le konuştu ve kaba davrandı, Ebu Berze ona dedi ki: Ey rasulllah’ın halifesionu öldürmeyeyim mi? Ebu Bekir dedi ki:

Peygamber (sav)’den sonra bu işkimse için geçerli değildir (2)

Kıbtinin öldürülmesi emri de bu şekildedir, eğer sahihbesehırsızın öldürülmesi de aynıdır, peygamber (sav7 ilk önc eöldürmeyi emretti, onun (elini) kestiler, bu dörtkere oldu, sonra öldürülmesini emretti, ona gidilip,kesiliyordu, hatta dört tarafı (iki el,iki ayak) kesildi, beşincide de öldürüldü. O Allah en iyisini bilir.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com