Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

ZEKÂTIN VERİLDİĞİ KİMSELER

ZEKÂTIN VERİLDİĞİ KİMSELER


Soru: Zekât kimlere verilir?

Cevap: Zekât şu âyet-i celîlede velirtilen kimselere verilir:

a) Fakirlere,

b) Hiç bdr şeyi olmayan yoksullara,

c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,

d) İslâm dinine ısındırılmak istenenlere,

e) Kölelere,

f) Borçlulara.

g) Allah yolunda savaşanlara,

h) Yolda kalmış yolculara.[816]

Şimdi bunları teker teker soru-cevaplarla açıklayalım.

Soru: Fakirler kimlerdir?

Cevap: Fakir; nisap miktarı malı olmayan veya nisap miktar malı olup, fakat o malla zarurî ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kimselerdir.

Soru: Yoksullar kimlerdir?

Cevap: Hiç bir şeyi bulunmayan, fakirden daha düşkün olan kimselerdir.

Soru: Sadakayı toplamaya memur edilenler kimlerdir?

Cevap: Bunlar (islâmî bir nizamla yönetilen) devlet reisinin zekât ve sadakaları halktan toplanmak üzere görvelendirdiği kimselerdir.

Bu şahıslar, varlıklı da olsalar kendilerine zekât verilir.

Soru: Kalpleri ısındırılmak istenenler kimlerdir?

Cevap: Bunlar Peygamber Efendimizin şu üç nedenden zekât vermeyi belirttiği kimselerdir:

a) Müslümanlığa ısındırarak iman etmelerini sağlamak.

b) Dine zararlarını dokunmasını önlemek.

c) İmanlarını kuvvetlendirip tam müslüman olmalarını sağlama!

Soru: Köleler kimlerdir?

Cevap: Bunlar mukaveleliler," yani belli bir malı getirip teslim ettikleri takdirde azad edilecekleri hususunda efendileri ile anlaşmaya varanlardır.

Soru: Borçlular kimlerdir?

Cevap: Borcu malından fazla olup da ödemekten aciz olanlardır.

Soru: Allah yolunda savaşanlar kimlerdir?

Cevap: Bunlar, kendilerini Allah yolunda savaşmaya ve İslâm dininin şanını yüceltmeye veren fakir askerlerdir.

Soru: Yolda kalmış yolcular kimlerdir".

Cevap: Aslında varlıklı oîsalar bile, memleketlerinden ve ora­daki malından ayrı düşen ve memleketteki parasını getirmekten aciz olan yolculardır.

Soru: Zekât, bunlara nasıl verilir?

Cevap: Zekâtını verecek olan kimse, zekâtını bölüştürerek bu sekiz sınıfın her birine, ya da hangi sınıftan olursa olsun tek bir ki­şiye veya bu sınıfların bir kısmına vermelidir.

Soru: Bir fakire bir defada nisap miktarı kadar zekât verilebilir mi?

Cevap: Bir fakire bir defa nisap miktarı kadar zekâ vermek mekruh olmakla beraber caizdir. Yalnız bu fakir borçluysa veya aile sahibi olup aldığı zekât, ailesi efradına nisap miktarından az bir şey düşse, o zaman mekruh olmaz.

Soru: Bir kimse, zekâtını vermesi için devlet tarafından zorlanabilir mi?

Cevap: Bir zengin, zekâtını vermesi için devlet tarafından zor­lanamaz. Ayrıca hiç bir fakir de zekâtını niye bana vermiyorsun diye bir hak iddia edemez. Çünkü zekât, belli olan şu fakire verilir diye bir şey yoktur. Eğer belli bir fakire verilmesi şart olsaydı, o fakir, zengin adamdan bir hak iddia eder ve mahkemeve de verebilirdi.[817]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com