Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Allah'ın Rahmetini Gerektiren İyi Ameller

Konu: Allah'ın Rahmetini Gerektiren İyi Ameller


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın rahmetini gerektiren sebeplerden birisi de (kişinin kar­şılaştığı din kardeşine) bol bol selâm vermesi ve tatlı dille konuşmasıdır.”[18]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak sebeblerden biri­si de, müslüman kardeşlerini sevindirmektir.”[19]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla kılınan beş vakit namaz, aralarındaki işlenilen küçük günahların kefareti olduğu gibi, bir Cuma namazı da gelecek diğer bir cuma namazına ve bir ramazan orucuda, gele­cek ikinci bir ramazan orucuna kadar, aralarında işlenilen her türlü küçük günahların kefaretidir.”[20]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla kılınan beş vakit namaz, aralarında işlenilen küçük günahların kefareti olduğu gibi, kılınan bir cu­ma namazıda, diğer bir cuma namazına ve üç günde ilâve etmek suretiy­le (toplam on günün) aralarında işlenilen bütün küçük günahların kefare­tidir.”[21]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey insanlar! Kıyamet günü, Hz. Allah'ın müminlere neler so­racağından ve müminlerin de nasıl cevap vereceklerinden size haber ve­reyim mi? Hz. Allah:

“Ey müminler! (Benim rızamı kazandıracak) iyi amelleri yapması­nı sever misiniz?

Müminler:

“Ey Rabbimiz! Elbette severiz.” Hz. Allah:

“Niçin seversiniz?” Müminler:

“Af ve mağfiretinize nail olmak için.” Hz Allah:

“Ey salih Kullarım! Ben, mağfiretimi sizler için vacip kıldım.”[22]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Tam mürakkaba kırk gün nefsiyle mücadele edip mürakkabasının altında bulundurarak hakim olmaktır. O halde kim, (zaruretinin dışın­da) alış veriş yapmamak ve konuşmamak üzere, nefsini mürakkabasının altında bulundurursa, anasından doğduğu gibi, tertemiz olarak bütün gü­nahlarından arınmış olur.”[23]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'a yaklaşarak kötülüklerin bütün yollarını kapatınız. Çünkü mümin, herhangi bir uzvuna bir diken batasıya kadar başına gelen küçük, büyük her belâ, onun için bir kefaret sayılır.”[24]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Girmek istemeyenlerin dışında, ümmetimin her ferdi Cennete girecektir.” Peygamberimizin huzurunda bulunan cemaat şöyle dediler:

Ya Resûlullah!.. Girmek istemeyenler kim?.. Peygamberimiz:

“Bana itaat eden, girmek isteyenler, karşı gelenlerde girmek isteme­yenlerdir.”[25]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ümmetimden, üç kızını veya üç kız kardeşini güzellikle yetiştiren bir kimse için, onlar (yetiştirdiği kızlar), kıyamet günü, Cehenneme karşı bir perde olurlar. (Hak ettiği Cehennem ateşine girmesine engel olurlar.)”[26]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir müminin, Allah korkusunun dışında elde ettiği itaatkâr ve salih bir zevceden daha iyi bir servetten faydalanamaz. Çünkü, kocası yü­züne baktığı zaman onu sevindirir, emrettiği vakit itâat eder, ayrıldığı va­kit malını ve iffetini korur, yemin ile kendisine yasakladığı herhangi bir şeyi yapmaz ve kocası da yeminini bozmaz.”[27]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Adamın birisi yürüdüğü herhangi bir yolda karşılaştığı ağaç parçalarını “Vallahi gelip geçen müslümanların ayaklarına takılıp eziyet vermesin” diye onu yoldan attığı için, Cennete girmeyi hak ediyor.”[28]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennet kapısının anahtarı, “lâilahe illallah” cümlesidir.”[29]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennet kapısının anahtarı namaz, namazın anahtarı da abdesttir.”[30]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın affu mağfiretini gerektiren sebeplerden olan müslümanları doyurmaktır.”[31]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, dört şeyden sakınırsa, Cennete girmeyi hak eder.”[32]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, müslümanların gelip geçtiği yoldan, ayaklarına takılıp eziyet veren şeyleri yoldan atarsa, (Böylesine yaptığı her hareketine kar­şılık) kendisine bir sevab yazılır, sevabı kabul olunan kimseler de Cennete girer.”[33]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İlim öğrenmek için evinden ayrılmak isteyen bir kişi, evinden ayrılırken adımını atmadan bütün küçük günahları af olunur.”[34]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Borcunu veremeyen bir kimseye mühlet veren, alıp ertelediği her gün için kendisine alacağı kadar sadaka sevabı verilir.”

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, din kardeşinin ırz ve namusuna atılan iftiraları, red eder­se, (onun sevabı, girmeyi hak ettiği Cehennem ateşine karşı engel bir perde olacaktır.”[35]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, (sel gibi zarar verecek) azgın sulara veya yangın afetle­re yol açacak ateşlere engel olursa, onun için bir şehidin sevabı vardır.”[36]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, Allah'dan gelen (belâ ve musibetler gibi) şeylere razı olursa, Hz. Allah'da, kendisinden razı olur.”[37]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, yoldan, eziyet veren taşları kaldırıp atarsa, (attığı her taşa karşılık kendisine) bir sevab yazılır. Kendisi için sevab yazılmış olan kimseler de Cennete girer.”[38]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, bir âmânın elinden tutup kırk adımlık yere götürürse, Cennete girmek ona vacib olur.”[39]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, bir amanın elinden tutup kırk adımlık bir yere götürürse geçmiş bulunan bütün küçük günahları af olunur.”[40]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennet kapıları, pazartesi ile perşembe günü ardına kadar açı­lır. Dargın olanların dışında Allah'a ortak koşmadan tevbe eden her müslümanın günahları af edilir. Birbirine dargın olan kimseler için de melek­lere şöyle emir verilir: “Bu dargın olan kimselerin günahlarını, barışıncaya kadar silmeyiniz.”[41]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com