Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Konu: Zulüm Ve İhanet

Konu: Zulüm Ve İhanet


1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey Ebe! Velid! Allah'dan kork. Çünkü sen, ihanet ederek milletden aldığın deve, sığır ve koyunları kıyamet günü, bağrıştıkları halde yüklenip haşır meydanına geleceksin.”[432]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü o, kendisinden zulmen alınan hakkını Allah'dan istemekte ve Hz. Allah'da hak sahibinin hakkını mutlaka verir.”[433]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zulüm yapmaktan kaçınınız. Zira zulümler, kıyamet gönü yapanın bir daha çıkamayacağı bir karanlığa girmesine sebeb olur.”

Cimrilikten sakınınız. Sizden önceki ümmetleri helak etmiş ve böylece birbirlerinin kanlarını dökmesine, haram olan şeyleri de helâl saymalarına cimrilik neden olmuştur.[434]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Saltanatını Allah'a karşı gelmekle sağlamlaştırmaya çalışan kimseyi Hz. Allah kıyamet günü bütün hilelerini hiçe sayarak cezalandı­rır.”[435]Günümüzün devlet adamları gibi, birçok kimse, kendi saltanat­larını sürdürmek ve garantilemek için, haram olan nedenlere başvurur. İn­an öldürmek, İslâm kanunu çiğnemek ya da değiştirmek, yolunu sapıt­mış hakimleri bir araya getirip kendi davasının çözümü için mahkeme kur­mak gibi dinle ilgisi olmayan şeyleri yapan kimseler, yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda kurulacak mahkemeye geldiklerinde herhangi bir hile gösterip kendisini Allah'ın kuvvet ve kudret elinden kurtaramayacaklardır-Dünyada birtakım dolaplar çevirmek kolay olabilir belki, ama kıyamet gününde böyle bir şeyin olması düşünülemez dahi.[436]5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun bedduası bu­lutların üzerine çıkarak Allah'ın huzuruna varır. (Bedduasını dinleyen) Hz. Allah söyle der: “İzzet ve azametim üzerine yemin ederim ki, geç de olsa sana yardım ederim.”[437]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'dan başka yardımcı bulamayan çaresiz kimselere zulüm edenlere karış Allah'ın gazabı daha şiddetlidir.”[438]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanlara eziyeti en çok olan kimsenin kıyamet günü, azabı insanlar arasında en şiddetli olan kişidir.”[439]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah sizin (erkek kız ayırımı yapmadan) çocuklarınız arasında yanaklarından öpmeye varıncaya kadar adaletli davranmanızı sever.”[440]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Verdiği sözü bozan her hain, kıyamet günü boynuna sancakla tanıtılıp rezil edilir."[441]Hain olan her insanın kıyamet, günü, eline “bu falanca kimseye aittir” yazılı bir sancak verilir. Yaptığı hainliği simgeleyen sancakla bir­likte tüm insanlara teşhir edilip rezil ve rüsva kılınır.[442]11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim (iyi veya kötü) bir kabileye yardım edip onları destekler­se, onlardan olur. Bir zorbayı memnun etmek için, bir müslümanı tehdit ederek kötülük yapan bir kimse, kıyamet günü zorbayla birlikte cezalandı­rılacaktır.”[443]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hak sahibi bir kimsenin gösterdiği delilleri bozup hakkını elinden alan zalime yardım eden kişi, Allah'ın rahmetinden ve Peygamberin şefaatından mahrum kalır.”[444]Cami, medrese, köprü gibi amme yararına işler yapan kimse­ler ne kadar sevap kazanırsa, bunların yapımında çalışıp yardımcı olanlar da o kadar sevap kazanırlar. Oysa gerek din, gerekse amme1 zararına olan meyhane, pavyon ve içki imal eden fabrikaların yapımında çalışıp yardım­cı olan kimseler yapan veya yaptıran kimsenin kazandığı günah kadar gü­nah kazanmakta.

Yine mahkemelerde davacı veya davalı hak sahibi bir kimsenin aley­hine yalancı şahitlik yapmakla zalime yardım eden bir kimse de dehşet­li o kıyamet gününde herkesin muhtaç olacağı Allah'ın rahmetinden, peygamberinse şefaatından mahrum kalacaktır. Gerçek dışı kararlar veren hakimler için de hüküm aynıdır.[445]13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Açılan bir dava için (yalancı şahitlik yapmak gibi) zalime yardım eden bir kimse, o işten vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabı altında­dır.”[446]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkasına ait bir toprağın bir karışına zulmen tecavüz eden herhangi bir kimsenin, Hz. Allah toprağın yedi tabakasına varıncaya kadar kazdırıp çıkardığı topraktan yapılan bir halka boynuna geçirilir ve o kimse insanlar arasında davalar bitinceye kadar teşhir edilip bekletilir.”[447]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey insanlar! Allah'ın gazabından (korkunuz. Allah'ın birliğine yemin ederim ki, Hz. Allah mümine zulüm eden bir kimseden kıyamet gü­nü müminin intikamını muhakkak alacaktır.”[448]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her biriniz koltuğuna oturup dayandığı halde Hz. Allah'ın, Kur'anın içinde bulunan haram şeylerden daha başka şeyleri de haram kılmadığını mı zannediyorsunuz. Böyle düşünmeyiniz. Çünkü muhakkak ki ben, hadislerle bazı şeyleri emir eder, bazı şeyleri vaaz ve nasihatlarla bildirir, bazı şeyleri de yasaklarım. Bunlar, Kur'anda bulunanlar kadar, belki daha da çoklar. Şüphesiz Hz. Allah (memleketinizde bulunan yahudi ve hıristiyan gibi) kitap ehlilerinin evlerine "izinleriyle 'girmenizin dışında gitmenizi haram kılmıştır- Yine Hz. Allah onların ailelerine vurmanızı ve mallarından yemenizi de haram kılmıştır.”[449]Hz. Allah, bütün dinlerin arasından seçtiği İslâm dininin hü­kümlerinden bir kısmını Kur'an yoluyla, diğer bir kısmını da Hz. Muhammed'in aracılığıyla (hadislerle) insanlara bildirmiştir. Hadislerle insanlara bildirilen kısım, Kur'andaki hükümlerden daha çoktur.

Kitap ehlinin evine izinsiz girmenin, kadınlarına hakaret veya zina et­menin, ya da mallarından yemenin haram olduğu hadislerle bildirilen, fa­kat Kur'an’da yer almayan hükümlerdendir. Devletimize vergi dedikleri, iha­nette bulunmadıkları müddetçe bunlara hakaret etmek haramdır. İhanet ettiklerinde ise, bizimle savaş yapmış gibi olurlar ki, bizimle savaşanla­rın malları ganimet olduğundan bize helâldir.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com