Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

KIRKALTINCI HADİS HER SARHOŞLUK VEREN HARAMDIR

KIRKALTINCI HADİS

HER SARHOŞLUK VEREN HARAMDIR


Ebu Bürde’den Oda Abbasından, O da Ebu Musal Eşrai’den rivayet etti: Peygamber (s.a.v.) onu Yemen’e gönderdi, orada yapılan içeceklerden ona sordu, o nedir? buyurdu. Dedi ki: Bit ve Mizr’dir. Ebu Bürde’ye; bit nedir? denildi, bal şerbetidir dedi. Mizr: Arpa suyudur dedi, bunun üzerine; “her sarhoşluk veren haramdır” buyurdu. Bunu Buhari tahric etti.1

Bunu Müslim’de tahric etti, lafız: “Rasulullah (s.a.v.) beni ve Muaz’ı Yemen’e gönderdi, dedi ki:

“Ya Rasulullah, bizim yerimizde arpadan mizr diye bir içecek baldan bit denilen içecek yapılıyor” bunun üzerine:

“Her şarhoşluk veren haramdır” buyurdu. Müslim’in bir rivayetinde de buyurdu ki: “Namazda her sarhoşluk veren haramdır.” Onun bir rivayetinde de: “Rasulullah (s.a.v.)’e sonlarıyla birlikte cevamiul kelim (toplayıcı, çok içerikli, özlü kelimeler) verilmişti, buyurdu ki: “Namazda sarhoşluk veren her sorhoşluk vericiyi yasaklıyorum.”

Bu hadis aklı örten her uyuşturucular haramlığı hususunda asıldır, Allah Teala kitabında uyuşturucuların haram kılınışı gerekli kılan sebebe zikretti içkinin ilk haram kılınışı namaz vaktinin geliş vaktiydi, bu bazı muhacirlerin namaz kılıp namazında kıraatı yanlış okuyunca olmuştu, bunun üzerine şu ayet indi: (Ey iman edenler ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın) (Nisa: 4/43) Rasulullah (s.a.v.)’in çağrıcısı namaza sarhoş yaklaşmasın diye çağırıyordu.1 Sonra Allah Teala şu kavliyle mutlak olar konu haram kıldı: (fieytan iki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak; Sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?) (Maide: 5/91) İçki ve kumarın haram kılınış sebebini zikretti, o da şeytanın aralarına düşmanlık ve kin sokmasıdır, çünkü sarhoş olanı aklına halel gelir (kopukluk) belki insanların mallarına ve canlarına musallat olur, belki öldürmeye de varabilir bu tasallut, o da kötü (içkide) kötülüklerin anasıdır, onu içen nefsi öldürür, zina eder, belki küfür de eder.

Bunun için seleften bir topluluk dedi ki: İçki içene öyle bir saat gelir ki ona Rabbini bilmez, Allah ise onları kendisini bilsinler diye yarattı, zikretsinler, ibadet etsinler, itaat etsinler diye yarattı, bundan kaçınmaya sebeb olan şey, kul ile Rabbini marifeti ev ona zikri ve ona yakırışı arasına giren, engel olan şey haram kılınmıştır, o da sarhoşluktur, bu uykunun zıddıdır, çünkü Allah insanları buna göre yarattı ve ona (uykuya) mecbur etti, bedenleri ancak onunla kıvama gelir, o çalışma ve yorgunluktan dolayı onlar için istirahattır, bu Allah’ın en büyük nimetlerindendir, mümin ihtiyacı kadar uyunca ve uyanınca Allah’ı zikreder, ona yakarır ve dua eder, uykusu ona namaz ve zikir için yardımcı olur.

Bunun için sahabeden bir adam dedi ki: Ben kıyamımın ecrini beklediğim gibi uykumdan da ecrini bekliyorum. Kumar da Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkor, çünkü kumarcı kalbiyle onnu üzerine düşer, onunla meşgul olur, bütün menfaat ve önemli işlerin aksatır, hatta nerdeyse o da boğulduğundan dolayı onları hatırlamaz.(1) Sahihtir, Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve ibni Hibban tahric etti (Camiul usul 6/65, Neylül Evtar 8/173).

(1) Sahihtir, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai, İsrail rivayetinden tahric etti, o da Ebu İshak’tan, o da Amr bin fierahbil’den, O da içkinin haram kılınışı kıssasında Ömer bin Hattab’tan rivayet etti (İbni Kesir tefsir: 1/500).

(3) Nesai Osman’dan mevkuf olarak, ibni Hibban merfu olarak tahric etti.

Bunun için Ali (r.a.) satranç oynayan bir topluluğa uğrayınca dedi ki: “Üzerine düşüştüğünüz bu timsaller nedir?”1 Temsiller (şekiller) üzerine ibadet edenlere benzetti. Hadiste geldi ki: “İçkiyle mübtela olan puta tapan gibidir”2 çünkü kalbi onunla alakalıdır. Puta tapanı ona ibadeti terketmediği gibi nerdeyse o da onu terkedemez.

Bu Allah’ın kullarına kalblerini kendine bilmeye boşaltması için yaratması sırrına zıddır kalblerini onu bilmek, sevmek, ondan korkmak, onu zikretmek, yakarmak, dua etmek için yaratmıştır. Kulun zarureti olmadıkça ve hali zararı da varsa ve kul ile yukarıda sayılan şey arasına engel olarak giriyorsa haram kılınmıştır.

Ali’den satranç oynayanları görünce şöyle dediği rivayet edilir: “Siz bunun için yaratılmadınız.”3 Burdan kumarın haramlığı bilinir, ister para karşılığı ister karşılıksız olsun aynıdır, satranç ta tavla gibidir4 veya ondan daha şerlidir, çünkü ashabımız Allah’ı anmak ve namazdan tavladan daha fazla oyalıyor.

Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: “Her sarhoşluk veren haramdır, namazdan sarhuşluk veren (alıkoyan) her şey haramdır” bununla ilgili hadisler Peygamber (s.a.v.)’den mütevatirdir.

Sahihayn ibni Ömer’den tahric etti, Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: “Her sarhoşluk veren içkidir her içki de haramdır.” Müslim’in lafzı: “Ve her sarhoşluk veren haramdır.”5

Yine Sahihayn Ayşe (r.a.)’den tahric etti Peygamber (s.a.v.) bit hakkında soruldu, buyurdu ki: “Sarhoşluk veren her içecek haramdır” Müslim’in bir rivayetinde: “Sarhoşluk verici her içecek haramdır”1 bu hadisi Ahmed, Yahya bin Main ve ashabı doğruladı ve bununla delil getirdi, ibni Abdil Ber hadis ilmi ehlini icmasını nakletti ve Peygamber (s.a.v.)’den sarhoşluk vericinin haramlığının rivayet edildiğini nakletti.

Bazı Hanefi fakihlerin ibni Main’den bu hadis hakkındaki ta’nına dair naklettileri şeye gelince bu ondan sabit olmamıştır.2 Müslim Ebu Zübeyr’den tahric etti. O da Cabir’den, o da Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:“Her sarhoşluk veren haramdır.”3 Bu görüşe müslüman alimlerin, sahabeleri, tabiri ve onlardan sonra gelen alimlerin cumhuru katıldı, bu Malik, fiafii, Leys, Evzai, Ahmed, İshak, Muhammed bin Hasan ve başkalarının görüşüdür, bu Medine ehlininde icmasıdır, buna Kufe ehli alimlerinden bir gurub alimler muhalefet etti ve dediler ki:İçki özellikle üzümden yapılan içkidir, onun haricindeki ise ancak sarhoş edici miktar haramdır, daha aşağısı haram değildir, onlar her ne kadar bu hususta ictihad sahibi ve mağfiret olunmuş iselerde, ve içlerinde din ve ilim imamları olsada alimler onlara itiraz ettiler.

İbnil Mübarek dedi ki:Nebi hakkında sahih olarak İbrahim dışında bir kimseden, yani Nahai dışında kimseden bir ruhsat bulamadım5 bunun için imam Ahmed hakkında sahih birşey oluşunu inkar etti ve içecekler kitabını tasnif etti ve hakkında ruhsatla ilgili birşey zikretmedi, mestler üzerine mesh hakkında bir kitab tasnif etti ve bazı selefin itirazını zikretti ona denildi ki:

“Meshte kıldığın gibi içeceklerde de neden ruhsat kılmadın?” Dedi ki:

“Sarhoşluk vericiler hakkında sahih bir hadis yoktur.”(1)Eserin senedi munkatıdır, ibni Ebi fieybe, Abd bin Humeyd, ibn iEbid’dünya eğlencelerin kınaması kitabında, ibnul Münzir, ibnu Ebi Hatim, Beyhaki fiubeler de Ali (r.a.)’den tahric etti (Dürrül Mensur: 4/577).

(2)Sahihtir, ibni Mace Ebu Hureyre’den ve Ahmed tahric etti, adamları sahih rivayet adamlarıdır, ibni Hibban da sahihinde tahric etti (Terğib ve Terhib: 3/255)Bezzar, Abdullah bin Amr’dan tahric etti Mecmau’z zevaid: 5/70.

(3)Beyhaki rivayet etti, sahih değildir.

(4)Fars krallarında birinin koyduğu bir oyundur, insanlar arasında tavla bilinir, tavla hakkındaki söylediği kabullenemez, Said bin Cübeyr, Muhamed bin Sirin, Hişam bin Urve, fia’bi ve başkaları oynadı (Terğib ve Terhib’te satranç hakkındaki alimlerin sözlerine bak: 4/49).

(5) Hadis sahihtir, bu lafızla Müslim, Darekutni: “Her sarhoşluk veren içkidir, her sarhoşluk veren haramdır” lafzıyla Buhari, Müslim, Ahmed, Malik Muvatta’da,Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai tahric etti (Camiu’l usul: 6/69, Neylül Evtar: 8/173, Nasburraye: 4/295) bu mütevatir hadistir, onsekiz sahabeden rivayet edildi. (Nazmul mütenasir:S: 99).

(1)Sahihtir, Ahmed, Malik, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai tahric etti (Camiul usul: 6/64, Neylül Evtar: 8/173).

(2)Bu hadise ta’n ibnu Main’den sabit değildir, Hafız Zeylei bunu Nasbur’rayede söyledi:(4/295)bu sözü hadis kitablarının hepsinde bulamadım, Allah en iyisini bilir, bilakis Ebu Caferen Nehhas ibnu Main’den Ayşe hadisi hakkında: Babta en sahih hadis dediğini nakletti.

(3) Müslim ve Nesai Cabir’den tahric etti, sahihtir (Camiul usul: 6/70).

(4)Nesai ondan rivayet etti.

Her sarhoşluk verenin içki olduğuna delillerden biri de: İçkinin haramlığı hakkında Medine ehlinin yanlarında bulunan içecekler hahkında sormaları sebebiyle indi orada üzüm içkiside yoktu, eğer içkinin haramlığı ayeti yanlarında bulunanı kapsıyor olmasaydı hakkında sordukları şey hakkında açıklama olmamış olurdu ve sebebe mahal olan kelamın genelinden hariç olurdu bu da imkansızdır. İçkinin haramlığı inince, bize ulaştı kibir topluluk yanlarındaki içecekleri döktü, bu onların o kaçınılması emrolunan içki olduğunu anlamalarının delilidir.

Buhari’nin2 Enes’in şöyle dediği rivayet edildi: Haram kılındığı zaman bize içki haram kılındı, üzüm içksini az buluyorduk, içkimizin geneli: Kuru ve yaş hurmaydı.

Ondan şöyle dediği rivayet edildi: İçki haram kılındığında ben Ebu Talha, Ebu Dücane ve Süheyl bin Beyda’ya kuru ve yaş hurma içkisi veriyordum, onların en küçüğü ve onların sakisiyken ben onu attım, bez o vakit onu içki sayıyorduk .3

Sahihayn’de onun şöyle dediği rivayet edildi: Bizim Fadih diye isimlendirdiğiniz şu yaş hurma içkisinden başka içkimiz yoktu.4 Müslim’in sahihinde5 onun şöyle dediği rivayet edildi: Allah içkinin haram kılındığı ayeti indirdi, Medine’de hurma içeceğinden başka içecek yoktu.

Buhari’nin sahihinde6 ibni Ömer’den şöyle dediği rivayet edildi: İçkinin haramlığı indi, o gün Medine’de beş içecek vardı, onlardan üzüm şarabı yoktur. Sahihayn’da fia’bi’den o da ibni Ömer’den şöyle dediğini rivayet etti:Ömer (r.a.)Minbere kalktı ve dedi ki:İçkinin haramlığı indi, o beş şeydendir.S: 329 Üzüm, bal, buğday, arpa ve hurma, içki aklı örten şeydir.1 Bunu imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi fiabi’den tahric etti, o daNuman bin Beşir’den, o da Peygamber (s.a.v.)’den rivayet etti.2

Tirmizi, fiabi’den, onun da ibni Ömer’den onun da Ömer’den söylediği sözü zikretti ve en doğru olduğunu zikretti, ibnul Medini de böyle dedi, Ebu İshak Ebu Hureyre’nin şöyle dediğini rivayet etti: Ömer dedi ki: Aklı örtüpte köleyi azad ettiren içkidir, bizim nerden üzüm içkimiz olacak?3

Müsned’de4 imam Ahmed Muhtar bin Fülfül’den şöyle dediğini rivayet etti:Enes bin Malik’e kaplardan içecek hakkında sordum, dedi ki:Rasulullah (s.a.v.) ziftlenmiş kaptan yasakladı, buyurdu ki:

“Her sarhoşluk veren haramdır, ona:

“Doğru söyledin, dedim. Yemeğimiz üzerine bir iki içinde böyledir” dedi ki:

“Sarhoşluk verenin azıda çoğuda haramdır ve dedi ki:İçki üzüm, hurma, buğday, arpa ve darıdandır, bunlardan içkileştirdiğin içkidir.” Bunu Ahmed, Abdullah bin İdris’ten tahric etti: Muhtarı işittim, diyordu ki dedi ki ve zikretti. Bu isnad Müslim’in şartı üzeredir, Müslim’in sahihinde.5 Ebu Hureyre Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “İçki şu iki ağaçtandır:Hurma ve üzüm.”bu hurmanın şırasının (içkileştirilmiş halinin) haram oluşunda açıktır. Sarhoşluk verenin azınında haram olduğu açıkça bildirildi, Ebu Davud, ibni Mace ve Tirmizi’nin tahric edip güzeldir dediği, Cabir hadisinde Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: “Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır.”6(1)Eser sahihtir, Buhari sahihinde içecekler kitabı rakam 5’te tahric etti (7/190)’a müracaat et.

(2)Buhari içecekler kitabında tahric etti rakam 5 bak: 7/196.

(3)Buhari ve Müslim tahric etti (Nevevi’nin Müslim şerhi: 13/149, Sahihi Buhari, Kitabul Eşribe: 6,(7/190).

(4)Nevevi’nin Müslim şerhi: 13/151.

(5)Sahihi Buhari Kitabul Eşribe: 5, (7/190) Neylül Evtar: 8/173).

(1) Buhari, Müslim tahric etti (Buhari Kitabul Eşribe), (7/190).

(2)Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi (1873) tahric etti ve dedi ki:Bu hadis garibtir, babta Ebu Hureyre’den de hadis vardır.

(3)İbnu Ebi fieybe ve Abdurrazzak Musannef’inde tahric etti.

(4)Hadis Müslim’in şartı üzere sahihtir, Ahmed Müsned’de tahric etti.

(5)Sahihtir, Buhari haric cemaat tahric etti (Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi (1876)Nesai, ibni Mace)(Neylül Evtar: 8/172).

(6) Hadis mütevatir, sekiz sahabeden rivayet olunmuştur (Nazmul Mütenasir S: 100). Cabir hadisini Ebu Davud, Tirmizi (18667, ibni Hibban, ibni Mace Tahric etti (Nasburraye: 4/301-302).

Ebu Davud ve Tirmizi tahric etti ve güzeldir dedi Ayşe (r.a.)Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:

“Her sarhoşluk veren haramdır, Farakın1 haram ettiğinden bir avuçta haramdır”2 bir rivayette de: “Ondan ağız dolusu haramdır.”3 Ahmed bunu delil aldı ve mezhebi budur. Sahih değildir, diye hakkında:Bu adam abartmıştır. Nesai bu hadisi Sa’d bin EbiVakkas ve Abdullah bin Amr rivayetinden tahric etti, onlarda Peygamber (s.a.v.)’den rivayet etti4 Peygamber (s.a.v.) başka vecihlerden de rivayet edildi, zikri uzun gider.

İbnu Aclan Amr bin fiuayb’tan rivayet etti, dedi ki:Ebu Vehbel Ceyşani anlattı,Yemen heyeti Peygamber (s.a.v.)’e geldi, ona Yemen’ede olan içeceklerden sordular, ona baldan yanılan bit’in ve arpadan yapılan mizr’in ismini verdiler. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki:

“Ondan sarhoş oluyor musunuz?”

“Eğer çok içersek sarhoş oluyoruz” dediler, buyurdu ki:

“Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır” bunu Kadı İsmail tahric etti.5 Sahabe (r.a.)Peygamber (s.a.v.)’in:“Her sarhoşluk veren haramdır.” Sözünü delil getiriyordu, Peygamber (s.a.v.) döneminde ve daha sonra çıkan sarhoşluk verici çeşitlerinin haramlığını söylüyorlardı, ibni Abbas’a Bazak hakkında sorulduğu gibi, dedi ki:Muhammed (s.a.v.)Bazak’ı görmedi, sarhoşluk veren haramdır, bunu Buhari tahric etti6 sarhoşluk veriyorsa bu genel kelimeye dahil olduğuna işaret ediyor.

Bil ki aklı gideren sarhoşluk verici iki çeşiddir: Birincisi:kendisinde lezzet ve neşe olandır, bu içilmesi haram olan ikidir. Müsned’de7 Talkel Hanefi’den şöyle dediği rivayet edildi: “O peygamber (s.a.v.)’in yanında oturuyorken, ona bir adam dedi ki:S: 331

“Ey Allah’ın rasulü, yerimizde meyvelerimizden yaptığımız içecekler hakkıda görüşünüz nedir” (s.a.v.) buyurdu ki:

“Sarhoşluk vericiden soran kimdir, onu içme, müslüman kardeşine içirme, nefsimi kudreti elinde tutana yemin olsun ki -veya kendisiyle yemin edilenle yemin ederim ki- onun sarhoşluk lezzetini isteyerek onu kim içerse, kıyamet günü Allah ona (cennet) içkilerinden içirmez.”Alimlerden bir gurub dedi ki:İster bu içki camid, ister akıcı, ister yenilen, ister içilen, ister buğdaydan veya hurmadan, veya sütten olsun aynıdır, üzüm ve başkasından yapılan ve lezzeti ve sarhoşluk vericiliği için yenilen haşişeyide buna dahil ettiler.

Ebu Davud’un süneninde1 fiehr bin Havşeb, ümmü Seleme’den şöyle dediğini rivayet etti:Rasulullah (s.a.v.) her sarhoşluk veren ve gevşiklik verenden yasakladı”

İkincisi: Aklı giderip sarhoşluk veripte lezzeti bulunmayan şeydir, bence ve benzeri gibi (Hindistan’da yetişen bir bitki) Ashabımız dedi ki: Eğer tedavi ihtiyacından dolayı kulanırsa, kuvvetli zanne göre de selamet bulması ise caizdir.

Urve bin Zübeyr’den rivayet edildi ki: Ayağı kanser oldu ayağını kesmek istediler, ona doktorlar dedi ki:Aklın gidinceye kadar sana bir ilaç içireceğiz kesmenin acısını hissetmeyeceksin, bunun üzerine reddetti, ve dedi ki:Aklının ondan gittiği ve rabbini bilemeyince kadar içtiği bir halkın içeceği zannetmedim.2 Ondan şöyle dediği rivayet edildi: Benimle rabbimin zikri arasına giren şeyi içmem. Eğer bunun tedavi ihtiyacından başka bir gaye için kullansa kadı, ibnu Ukayl ve Muğni sahibi gibi ashabımızın çoğu dedi ki: Haramdır, çünkü o aklın gitmesine sebebtir, ihtiyaçta yoktur, sarhoşluk vericinin içilmesi haram kılınmıştır.(1) Medine’de bilinen bir ölçektir, onaltı rıtılı kapsar.

(2)Hadis hasendir, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi; (1867) tahric etti ve dedi ki:Hadis hasendir (Neylül Evtar: 8/179.

(3)Hadis hasendir, ibni Hibban doğruladı, Ebu Davud ve Tirmizi tahric etti (1867).

(4) Hasendir, Nesai Sa’d ve ibni Amr’dan tahric etti.

(5) Hadisin isnadı zayıftır senedinde Ebu Vehb el-Ceyşani var (Deylem bin Hevşa’) İbni Hibban güvenilir gördü ibnul Kattan dedi ki:Hali meçhuldür (Mizanul İtidal: 4/585).

(6)Buhari Eşribe kitabında tahric etti; (23)(7/195)Bazak:Pişirilmiş içkidir.

(7)Ahmed ve Taberani tahric etti Heysemi Mecma’da (5)70) dedi ki: Ahmed’in adamları güvenilirdir. Yine ibni Ebi fieybe’de tahric etti.

(1) Ebu Davud Ümmü Seleme’den, yine Ahmed, Beyhaki, ibni Ebi fieybe tahric etti, fieyh bin Havşeb’in zayıflığı sebebiyle isnadı zayıftır (Camiul usul: 6/66.)

(2)İbni Asakir ve Zehebi Siyeru alemin nübelada (4/480) zikretti, kıssanın tamamlayıcısı: Testereyi sol ayağının üzerine koydu, onda bir his olduğunu duymak, onu kesince şöyle dedi:Eğer aldınsa, bıraktında, eğer bela verdinse afiyette verdin.

Hanş er Rahabi İkrime’den, o da ibni Abbas’dan merfu olarak rivayet etti -onda zayıflık vardır-: Kim aklını götüren bir içecek içerse, kebair kapılarında bir kapıya gelmiştir.”1

Onlardan bir taife dedi ki İbnu Ukayl Fünunda onlardandır: Bu haram olmaz, çünkü onda lezzet yoktur, içki kendisine şiddetli eğlence olduğundan haram olmaz, çünkü benc ve benzerinde neşe ve şiddet yoktur, çoğunluğun görüşü üzere: Bunu ihtiyaç dışında alsa, onunla sarhoş olsa ve karısını boşasa, boşamasının hükmü, sarhoşun boşamasının hükmüdür, bunu ashabımızın çoğu söyledi, ibni Hamid kadı ve fiafii’nin ashabı gibi Hanefiler dedi ki: Talakı gerçekleşmez, sebeb olarak onda lezzet olmayışını gösterdiler, bu onların haram kılmayışına delildir.

fiafiiler dedi ki: O haram kılınmıştır, onunla birlikte talakını gerçekleşmesi hususunda iki vecih vardır: Ahmed’in kelamın zahiri: Sarhoşun talakına zıd olarak talakı gerçekleşmez, bunu kadı tevil etti ve dedi ki: Bunu Hanefileri susturmak için dedi, inadığından dolayı değil, kelamın akış buna muhtemeldir hadde gelince içerisinde şiddet ve neşe bulunan sarhoşluk vericileri kullanmakla gerekli olur çünkü o nefsileri kendisine davet ediyor, had ondan azarlayıcı uzaklaştırcı olarak konuldu.

Kendisinde lezzet ve neşe olmaksızın sorhuşluk veren ise onda tazir dışında bir şey yoktur o ölü, domuz, yemek, kan içmek gibidir, çoğunu sarhoşluk verdiği şeyin azının haramlığı görüşünde olan alimlere göre, bunun çoğunu içene had vurulacağı görüşündedir, eğer tevil ederek helallığına itikad etse de böyledir, bu fiafii ve Ahmed’in görüşüdür Ebu Sevr buna muhaliftir, dedi ki: Tevilinden dolayı had vurulmaz, bu velisiz nikah gibidir, yine velisiz nikahlananın haddi hususunda hilaf vardır, fakat doğrusu ona had vurulmaz, onunla tevil ederek şıra (sarhoşluk ediciliği bulunan) içkiye onu ayıran ayrım yaptı, nebizin içimi haramlığı üzerinde icma bulunan içmeye vesiledir, velisiz nikah böyle değildir, çünkü o üzerinde icma bulunan zinaya ihtiyaç bırakmaz, ondan sakınmayı mucibtir. Ahmed’den ifade olunan şudur: Tevil ederek nebizi içene had vurulur. Çünkü tevili zayıftır, kendisinden haddi, savmaz, o Esram’ın rivayetinde dedi ki: Nebizi tevil ederek içene had vurulur, velev ki imama üç boşamayla havale edilmiş olsun, sonra da tevil ederek üç boşamayı bir kere de kullanmak bir boşamadır dese, imam da: O üç boşamadır, araları açılmaz (bir kerede üç bir sayılmaz) görüşünde olsa (yine böyledir) ve dedi ki: Bu onun gibi değildir, bunun durumu Allah’ın kitabı ve resulunun sünnetinde açıktır, içkinin haramlığı ve onların fadih içtikleri bildirildi, Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: “Her sarhoşluk veren haramdır” bu açıktır, kesin (üç) boşamasıda açıktır, bu insanların hakkında ihtilaf ettiği bir şeydir.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com