Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

Bâb: Aşırı Sıcakta Öğle Namazını Serinliğe Bırakmak

Bâb: Aşırı Sıcakta Öğle Namazını Serinliğe Bırakmak58- Ali b. Abdiilah el-Medînî bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize anlata­rak dedi ki: Bunu ez-Zührî vasıtasıyla Saîd b. el-Müseyyeb'den, onun kana­lıyla Ebû Hüreyre'den (ra) hıfzettik:

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: Sıcak şiddetlendiğinde namazı se­rinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasından do­layıdır. Cehennem Rabbine "Ey Rabbim! Bir kısmım, bir kısmımı yedi" diye şikâyette bulunmuş, bunun üzerine cehenneme, bir nefes kış ayın­da, bir nefes de yaz ayında olmak üzere iki nefese izin verilmiştir. Duy­duğunuz sıcağın en şiddetlisi ile soğuğun en şiddetlisi işte budur.[22]Şerh"Cehennem şikâyette bulundu" ifadesinde, cehennemin bu şikâyetinin hâl diliyle mi, yoksa sözlü olarak mı olduğu noktasında ihtilaf edilmiştir. Örneğin İbni Abdi'1-Berr her iki görüşün de açıklama ve destekleri var olmasına rağmen birincinin daha tercihe şâyân olduğunu söylemiştir, îyâz da bunu belirtmiştir. Kurtubî bu konuda tevil ve yoruma gerek olmadı­ğını Efendimizin söylediği sözün hakikati üzere anlaşılması gerektiğini söy­lemiştir. Nevevî de aynı istikamettegörüş belirterek söylendiği şekilde anla­şılması gerektiğini söylemiştir. Kadı Beydâvî ise mecazî anlama yorulması­nın daha doğru olacağını söylemiştir.

Bu hadis-i şerife Mutezile ve diğerlerinin cehennemin kıyamet günü ya­ratılacağına dair söylediklerinin de reddi söz konusudur.

Hadisle ilgili bir iliğer huşur, bazılarının bu hadisin soğukta da namazın ertelenebileceği gibi bir ruhsatı meşru kılacağı yönündeki endişeleridir ki hiçbir âlim bunu dile getirmemiştir.HükümHadis-i şeriften çıkarılabilecek şer'î hüküm bir önceki 58 no.lu hadiste zikredilmiştir.DersHadis-i şeriften çıkaracağımız ders, cehennemin yaygın olarak bilinenin aksine sadece aşırıcı sıcak değil, aynı zamanda aşırı soğuk da barındırdığı­dır. Dünyanın ateşine ve soğuğuna bile dayanmak zorken cehennemin o ina­nılmaz sıcağına ve kavurucu ateşine, ilikleri donduran soğuğuna dayanma­nın ne çetin bir iş olacağı açıktır. Şu hâlde kendimizi ve sevdiklerimizi, hatta bütün insanlığı o yakıcı ve dondurucu azap yuvasından kurtarmak için eli­mizden geleni yapmalıyız. Unutmamak gerekir ki hiçbir zaman, geç kalın­mış sayılmayız.

"Ey insanlar! Kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun!" (Tanrım, 6)


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com