Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

50. İlimde Utangaçlık

50. İlimde Utangaçlık


Mücâhid şöyle demiştir: "Utangaç ve kibirli kimse ilim öğrenemez."

Hz. Âİşe şöyle demiştir: "Ensar kadınları ne iyi kadınlardır! Utan­gaçlık onların dinde güzel kavrayış sahibi olmalarını (ilim öğrenmelerini) engel­lememiştir."

130- Ümmü Seleme şöyle demiştir:

Ümmü Süleym, Resûlullah'a gelerek şöyle dedi: "Ey Al­lah'ın Resulü! Allah gerçeği söylemekten haya etmez. Kadın ihtilam olduğunda gusletmesi gerekli midir?"

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Su görünce" dedi.

Ümmü Süleym elleriyle yüzünü örttü ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü! Hiç kadın ihtilam olur mu?"

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Evet, Allah hayrım versin! Peki çocuk niçin kadına benziyor (zannedersin).[142]


Açıklama


Daha önce hayanın (utanmanın) imandan olduğunu söylemiştik. Bu, bü­yükleri yüceltme ve onlara saygı duyma şeklinde vaki olan dinî hayadır ki, bu övülmüştür. Dinî bir emri terk etmeye sebep olan utangaçlık ise kınanmıştır. Bu, dinî haya değildir, yalnızca bir zaaf ve hafifliktir. Mücâhid'in "utangaç kişi ilim öğrenemez" sözü ile kasdettiği de budur. Her ikisi de ilim öğrenmede eksikliğe yol açtığı için Mücahid, ilim öğrenen kimseleri acizlik ve kibri terk etmeye teşvik etmiştir.

'Allah gerçeği söylemekten haya etmez": Bu, "Allah gerçek olan bir şeyde utanmayı emretmez" anlamına gelir. Bu, kadınların erkekler yanında söylemek­ten utanacağı şeyler söyleyen Ümmü Süleym'in, sözüne giriş olarak zikrettiği mazerettir. Nitekim bu sebeple Müslim'in Sahih'inde yer aldığına göre Hz. Aişe Ummü Süleym hakkında "Kadınları rezil ettin" demiştir.

ihtilam olduğunda": Yani rüyasında cinsel ilişkide bulunduğunu görürse demektir.

Suyu görünce": Bu söz, kadının su görmesi hususunun vaki oiduğunu gös­termektedir. Suyu görmenin gusül için şart kılınması, su görülmediğinde kadının gusletmesinin gerekmediğini göstermektedir.

Kadın hiç ihtilam olur mu?": Ümmü Seleme'nin bu soruyu sorması şunu gösterir: İhtilam bazı kadınlarda olur, bazılarında olmaz. Ümmü Seleme bunun için bunu inkar etmiştir. Ancak Hz. Peygamberin cevabı gös­teriyor ki Ümmü Seleme kadından meninin gelmesini garipsemiş, Hz. Peygam­ber de onun bunu garipsemesini yadırgamıştır.

131- Abdullah İbn Ömer şöyle demiştir:

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Ağaçlardan biri vardır ki yaprağı düşmez, bu Müslümana benzer. Bana bunun hangi ağaç ol­duğunu söyleyiniz".

(Abdullah dedi ki): "İçimden bunun hurma ağacı olduğu geçti. Ancak söy­lemekten utandım."

Ashab: "Bu ağacın ne olduğunu bize bildir Ey Allah'ın Resulü" dediler. Hz. Peygamber "O hurma ağacıdır" buyurdu. (Abdullah dedi ki): Babama (Hz. Ömer'e) içimden geçen şeyi söyledim. Bu­nun üzerine o şöyie dedi: "Falan falan şeylere sahip olmaktansa o sözü söyie-menİ isterdim".


Açıklama


İbn Ömer büyüklere saygı göstermesi sebebiyle cevabı söylemekten utandı­ğında cevabı gizlice başkasına söyleyebilir, onun bunu Hz. Peygamber'e iletme­sini sağlayabilir ve bu sayede iki maslahatı bir arada bulundurabilirdi. Bu se­beple Buhârî bu konudan sonra, utandığı için soru soıamayan ve başkasından permasını istsyen konuyu getirmiştir.


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com