Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(15) Ana-Babaya Eziyet Etmenin Cezası

(15) Ana-Babaya Eziyet Etmenin Cezası29— Ebû Bekre, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle de­diğini anlatmıştır :

«(Adil ve müslüman idareciye) karşı çıkmak, akrabalarla ilgiyi kes­mek günahından daha çok dünyada cezası peşin verilmeye lâyık hiç bir günah.yoktur; âhirette bu günah sahibi için hazırlanmış olan azab olmak­la beraber...»[58]Bağy'in lügat manası, azgınlık etmek, hududu aşmak ve zulüm etmek­tir. Şeriatta, zalim olmayan bir devlet başkanına karşı çıkmak, ona muha­lefette bulunmak veya mahlûkata zulüm etmektir. Yerinde olmayan bir mu­halefet, İslâm birliğini ve kuvvetini parçalamaya sebep olduğundan,' neti­ce olarak düşmanın hakimiyetini doğurur. Bu bakımdan islâm'a zararı çok büyüktür. Nitekim tarih boyunca, bunun misalleri çok geçmiştir. Ne olursa olsun, mutlak olarak haksızlık ve zulüm büyük günahtır.

«Katî'atüV-Rahîm» demek; uzak ve yakın, akrabalar arasındaki, gö­rüşme, ziyaret etme ve ihsanda bulunma haklarını gözetmek, bağları kesmemektir.

İlgiyi kesmek iki şekilde olur. Birincisi, yalnız ziyareti terk etmek ve ih­sanda bulunmamakla olur. Bu kemal noksanlığını doğurur ve akrabanın yakınlığına göre önem taşır. Ana-baba mevzubahs olursa, bunun günahı küçümsenmez. Rızalarının dışına çıktı mı, büyük günah olur. İkincisi, ak­raba hakkında dedikodu ve gıybet etmek ve onlara fenalık yapmak suretiyle kendilerine eziyet etmektir. Muhaddisler, hadîs-i şerifte, bu mananın kasdedilmiş olduğunu ifade etmektedirler.[59]30— îmran îbni Hüsayn'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) dedi ki:

«— Zina, şarap içmek ve çalmak hakkında ne dersiniz?» Biz, en iyi bilen Allah ve Resulüdür, dedik. Peygamber:

«— Onlar çok çirkin şeylerdir; ve onlarda (öldürmek, döğmek ve el kesmek gibi) cezalar var. Dikkat edin! Ben, size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?: Aziz ve Yüce olan Allah'a ortak koşmak (müş­rik olmak), ana-babaya asî olmak.» dedi. Bunları söylerken yaslanmıştı, sonra doğruldu da dedi ki:

«— Yalan söylemek (yalan yere şahitlik etmek) de...»[60]Peygamber (Aleyhissalâtü vesselam) Efendimiz büyük günahlardan olan zina işlemek, şarap içmek ve hırsızlık etmek suçlarının azabı gerektiren ce­zaları bulunduğunu beyan ettikten sonra, daha şiddetli bir azabı icab etti­ren ana-babaya eziyet etmek günahına işaret buyurmuştur. Bundan önceki hadîs-i şerifler münasebetiyle Allah'a ortak koşma (şirk) ve yalan söylemek günahları üzerinde açıklama yapılmıştı. (Bak : Hadîs 15}

Imran ibni Husayn kimdir?:

Hadîs-İ şerifin ravisi I m r a n 'm künyesi E b u N e c î d 'dir. Ken­disi, Hayber fethi yılında Müslüman oldu. Müteaddit savaşlarda bulundu ve Huza'a kabilesinden olduğu için, Mekke'nin fethinde Huza'a sancaktarı bulunuyordu. Basra'lılara ilim öğretmek için, Hz. D m e r onu Basra'ya gönderdi. Ashab-ı kiramın âlimlerinden ve ileri gelenlerindendi. Ashab-ı kiramdan Basra'ya gönderilenlerin en fazifetlisi olduğu söylenir. Zamanın fitnelerinden uzak kaldı ve Müslümanlar arasındaki savaşlara katılmadı. Duası kbul edilen ve meleklerle görüşüp konuştuğu söylenen kerim bir kim­se İdİ. Hicretin elli ikinci yılında Basra'da vefat etti. Tabiînden Basra ve Küfe I i muhaddisler kendisinden hadîs rivayet etmişlerdir. Allah ondan razı olsun.[61]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com