Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(85) Hizmetçiden Kusur Bağışlamak

(85) Hizmetçiden Kusur Bağışlamak



163— Ebû Ümame'den rivayet edildiğine göre, şöyle dedi:

Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), yanında iki köle olduğu hal­de teveccüh ettiler (çıka geldiler). Bunlardan bir tanesini, Allah'ın rah­metleri üzerine olsun, Hazreti Ali'ye bağışladılar ve şöyle buyurdular:

«Bunu dövme; çünkü ben, namaz kılan kimseyi düğmekten alıkondunı. Ben, bizimle karşılaşalı beri, bunu namaz kılar gördüm.»

Bir köleyi de Ebû Zerr'e verdiler ve şöyle buyurdular:

«Buna ihsana dair tavsiyemi kabul et.»

Sonra Ebû Zer, o köleyi azad etti. Hazreti Peygamber sordu:

«(Köleye) ne yapıldı?»

Ebû Zer dedi ki:

«Ona iyilik etmemi emrettin, ben de onu azad ettim.»[326]

Peygamber Efendimiz bu hadîs-i şeriflerinde de köleyi döğmemeyi, ona iyi ve güzel muamele etmeyi, en büyük ihsan olarak onu azad etmeyi tav­siye etmektedirler. İnsanları köleleştirmek bir ibadet değildir; fa!tat köleleri azad etmek sevâbdır ve bir İbâdettir.

İnsan haklarını gözetmek ve korumak bakımından kölelerin bile İslâm nazarında diğer Müslümanlardan farkı yoktur. Mal ve can emniyeti, iş yap­tırma ve yedirip giydirme hususlarında, kölelerin diğer insanlardan bir farkı yoktur.

Ebû Ümame kimdir? :

Ashab-ı kiramdan otup, Ebû ümame künyesini taşıyan bu za­tın ismi S u d e y y 'dir. Babasının adı Aclân olup, Bahile kabilesine mensuptur. Kendilerinden yüz elli kadar hadîs-İ şerîf rivayet edilmiştir. Bir müddet Mısır'da ikâmet ettikten sonra Humusa geçti ve hicretin 81. yıhnda 106 yaşında olduğu halde orada vefat etti. Şam'da vefat eden sahabenin sonuncusu olduğu söylenir. Allah ondan razı olsun.[327]



164— Enes'den rivayet edildiğine göre, şöyle dedi:

Peygamber (SallallahüA leyhi ve Sellem), Medine'ye şeref verip geldi. Onun bir hizmetçisi yoktu. Ebû Talha, elimden tutup götürdü, tâ Pey­gamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in huzuruna varıncaya kadar... Ebû Talha dedi ki:

«Allah'ın Peygamberi! Enes, gerçekten terbiyeli bir çocuktur, zekidir, (Müsaade ederseniz) size hizmet etsin.»

(Yine) Enes şöyle anlattı:

«Hazreti Peygamberin Medine'ye gelişlerinden vefatlarına kadar se­ferinde ve hazarda, kendilerine hizmet ettim. Yaptığım herhangi bir iş­ten dolayı bana: Bunu, neden böyle yapmadın? Veya yapmadığım bir 13 için de bana: Bunu böyle yapmış olsaydın? demedi.»[328]



E n e s Hazretlerinin ifadeleri, Peygamber Efendimizin yüksek ahlâkı­na ve kemal mertebesine delâlet eden hallerini canlandırmaktadır. Bu arada En es Hazretlerinin de tam bir edeble hizmette bulundukları ve en İyi bir şekilde vazifelerini yapmış oldukları manâsı da çıkar. Ancak En es Haz­retleri kendini değil, (AleyhissalâtÛ vesselam) Efendimizin örnek ahlâkını öv­me maksadı İie konuştukları aşikârdır. En es, bir insan olarak kâinatın efendisine hizmet ettiği uzun bir süre zarfında muhakkak !;i, hata işlemiş­tir, kusur da yapmış olabilir. Fakat bütün bunları bağışlamak ve hoş gör­mek suretiyle ona en güzel şekilde muamelede bulunulması, bize bir ders ve örnek olmalıdır.

E b u T a I h a kimdir? :

E b u T a I h a (Radiyallahu anh), E n e s i b n i M a I i k 'İn ba­balığıdır. E n e s Cahîliyet zamanında annesi ümmü Süleym'-den doğmuş olup, babası Malik 'dir. Annesi Müslüman olunca, buna kızan babası Malik Şam'a geçti ve orada öldü. Sonra annesi ü m -mü S ü I e y m , Müslümanlığı kabul etmek şartı ile E b u T a I h a '-nın evlenme teklifini kabul etti. Böylece E b u T a I h a 'nm Müslüman oluşu, ümmü Süleym için mİhir karşılığı oldu. U m m ü S ö -I e y m ise, Ensar'dan ve İlk Müslüman olanlardandı. Tercüme-i hali geç­mişti.

E b u T a I h a (Radiyallahu anh), Nece ar kabilesinden ve Enscrrdan-dır. Adı Zeyd ibni Sehi 'dir. Bedir ve diğer bütün savaşlarda bu­lunmuştur. Rivayet edildiğine göre. kuvve!1 kazanmak ve savaşa hazırlan­mak için, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selîem)"\r\ hayatı boyunca oruç tutmazdı. Hz. Peygamber'den sonra, Fıtır ve Kurban Bayramı gönleri hariç olmak üzre kırk yıl fasılasız oruç tutmuştur. Bir deniz savaşında denizdeki gemide vefat etti. Bir ada bulup, onu gömmek için yedi gün dolaşılmış ve nihayet yedinci günde, cesedinde hiç bir değişiklik meydana gelmediği bir halde gömüldü. Gömüldüğü yer bilinmemektedir. Bîr rivayete göre de Medine'de vefat etmiştir. Yetmiş yaşında iken vefat etmiş ve kendisinden 92 kadar hadîs-i şerif rivayet olunmuştur. Cesur ve kahraman bir savaşçı olduğu için Hazreti Peygamber onun hakkında şöyle buyurmuştur:

«Askerde Ebû Talha'mn sesi, bir bölükten daha iyidir.»

Oğulluğu Enes, İbni Abbas, Ebu'f-Habbab gibi zevat kendisinden rivayet etmişlerdir. Allah ondan razı olsun.[329]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com