Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

(145) Mümin Dil Uzatıcı Değildir

(145) Mümin Dil Uzatıcı Değildir309— Salim ibni Abdullah'dan rivayet edildiğine göre şöyle anlat­mıştır :

— (Hz. Ömer'in oğlu babam) Abdullah'ın asla bir kimseye lanet etti­ğini işitmedim. Lanet ettiği bir insan yoktur.

Yine Salim şöyle derdi:

— (Babam) Abdullah ibni Ömer, ResûlüUah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem/in şöyle buyurduğunu söylemiştir :

«Lanet edici olmak, mümine yaraşmaz.»[610]«Ta'n etmek», ayıplamak manasına geür. İnsanların şerefi ile oynayan, insanları kötüleyip gıybet eden kimseye de «Ta'ân» denir.

«Lanet etmek»/ Allah'ın yardımından ve rahmetinden uzaklaştırmak demektir. Yani bir kimsenin Allah'ın rahmet ve yardımından uzak kalmasını istemektir. Mümine lanet etmek, onun Cennet'ten uzak kalmasını İstemektir. Kâfire lanet de, Allah'ın rahmetinden büsbütün uzak düşmesini istemektir.

Ta'n etmekle lanet etmek, taşıdıkları mana bakımından kötülük İfade ettikleri için, bunları kullanmak mümine yakışmaz ve uygun düşmez. Çünkü mümin, islâm'ın getirdiği güzel ahlâklarla vasıflanması gerekir. Başkasında fenalık istemek, onun perişan olmasını dilemek ve buna rıza göstermek İs­lâm ahlâkı ile bağdaşmaz. Onun için dili bu gibi sözlerden korumak ve yalnız hayırlı söz söylemek icab eder. İşte Ashab-ı Kİram'dan A b d u I I a h i b n İ D m e r (Radiyallahu anh), Hazreti Peygamber'in :

«— Lânetd olmak, mümine yaraşmaz.» emrini kendilerine düstur edin­mişler ve hayatları boyunca hiç kimseye lanet etmemişlerdir. Bize de dü­şen böyle hareket etmektir.[611]310— (Cabir ibni Abdullah'dan rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (Sallal'ahU A leyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğunu anlatmıştır :

«— Kötü söz ve harekette bulunanla kendini kötü söz ve hareketlere zorlayanı ve çarşılarda bağırıp çağıranı Allah sevmez.»[612]insanın şeref ve vakarını bozan kötü ve çirkin söz ve hareketlerle so­kak ve çarşılarda çağırıp bağırmalar ahlâk düşüklüğünü ifade ettiklerinden Allah Tealâ bu gibi hareketlerde bulunanları sevmez. Allah'ın sevmediği işleri yapmamak da kullara düşen vazifedir.[613]311— Hazreti Âişe'den rivayet edilmiştir:

— Yahudiler (bir gurup halinde) Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve gelip:

— Essâmü Aleyküm = ölüm üzerinize olsun» dediler. Hazreti Âişe (cevab olarak) :

— Sizin üzerinize olsun, Allah size lanet etsin, Allah size gazap etsin, dedi. Hazreti Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selîem) :

«— Yavaş ol, ya Âişe! Yumuşak hareket et. Sert hareketten ve çirkin sözden sakın.» dedi.

Hazreti Âişe (Peygamber (Sallatkthü A leyhi ve Selîem) 'e hitaben):

— (Yahudilerin) söylediklerini işitmedin mi? dedi. Hazreti Peygam­ber (Sallallahü Aleyhi ve Selîem):

«— Sen de benim (onlara) dediğimi işitmedin mi? Sözlerini kendile­rine çevirdim. Benim onlar hakkındaki sözüm kaîml olunur; fakat onların benim hakkımdaki sözleri kabul olunmaz.» buyurdu.[614]Bundan önceki hadîs-i şeriflerde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz çirkin ve hoş olmayan sözlerin, hakarette bulunan Yahudilere dahi sarf edilmemesini istemişlerdir. Ancak onların kötü sözlerini kendilerine çevir­mekle yetinmişler ve Hz. Âişe 'nin söylediklerine rıza göstermemişlerdir. Her ne kadar Yahudiler, Hz. A i ş e 'nin sözlerini hak etmişlerse de, İmana gelmeleri ihtimalinden veya bu sözlere alışkanlık olmamasından ötürü, Hz. Aişe'nin sözleri tasvib görmemiştir.[615]312— Abdullah Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu:

«— Mümin, dil uzatan değildir, lanet edici değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.»[616]Bu hadîs-i şerifte, müminde bulunmaması gerekli dört çirkin vasıf be­yan buyurulmuştur. Bunlar, mümine yakışmayan ve İslâm ahlâkında yeri olmayan söz ye hareketlerdir. Olgun ve ahlâkı dürüst bir müslüman ta'n etmez, lanet okumaz, kötü harekette bulunmaz ve kötü söz söylemez.[617]313— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selîem) şöyle buyurdu:

«— İki yüzlü kimseye, güvenilir olmak uygun değildir.»[618]İki yüzlü kimdir?: İnsanın yüzüne karşı medih ve övgüde bulu­nup, arkasından aleyhinde bulunarak kötüleyen adama İkİ yüzlü denir ki, bu ço!c fena bir harekettir. Bunun şekilleri vardır. Herkesin içini ve maksa­dını anlamak için, hoşa gidecek söz ve hareketlerde bulunarak bir nevi casusluk etmek veya güven ve menfaat temini İçin böyle hareketlerde bu­lunmak veyahut ona tuzak kurmak, niyetini taşımak gibi şekilleri vardır. T i r m i z î 'nin rivayet ettiği bu husustaki hadîs-i şerîf şöyle :

«— Kıyamet gününde, Allah katında insanların en kötüsü İki yüzlü olandır.»

İki yüzlülüğün ne kadar fena bir hareket olduğu bir kere daha bu hadîs-i şerifle anlaşılmış oluyor. Ikİ yüzlü hareket etmek, ancak şu iyi ni­yetle caiz olabilir:

Uzlaştırılmalan istenen İki grup- veya iki müslüman arasında elçilik ederken, yüze söylenmesinde fayda görülmeyen iş ve sözleri saklamak su­reti İle daima övücü ve güzel sözleri kullanmak; ye böylece barıştırma gay­retinde bulunmak. Bu güzel maksad dışında iki yüzlü hareket tecviz edil­mez. Bİr de düşmana harp halinde hile için yapılabilir.

Bu haber de', bundan önceki hadîs-i şerîflerı teyid ediyor ve lânefçilerîn kötü hareketleri sebebiyle asıl lanete hak kazanmış olduklarını bildiriyor.[619]314— (72-s.) Abdullahdan rivayet edildiğine göre, şöyle dedi:

«— Müminin en düşük ahlâkı, kötü sözlü olmaktır.»[620]315— (73-s.) Ebu Talib'in oğlu Hazreti Alî'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :

«— Lanet edenlere lanet olunmuştur.»[621]

Kavilerden Mervan demiştir ki:

— Bu lanet olunmuşlar, insanlara lanet okuyanlardır.[622]Insanları ayıplayıp lanet okuyanlar ve böylece dillerini kötü sözlere alıştıranlar, şehîd olamazlar. Şehîd olamamanın öç türlü manası var.[623]


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com