Hayat | Konular | Kitaplık | İletişim

8. BÖLÜM NAMAZ

8. BÖLÜM NAMAZ


Bu şerhin mukaddimesinde, Siracuddîn el-Bulkînî'nin görüşlerini özetleye­rek, sıralanış bakımından Sahih-i Buhârî'nin bölümleri arasındaki ilişkiyi anlat­mıştık. İlk olarak taharetle ilgili bölümlerden sonra namaz bölümünün ele alın­masını, şart koşulandan önce şartın, hedeften önce aracın gelmesi gibi bir ilkeye dayalı olduğunu belirtmiştik. Sonra Namaz Bölümünü inceledim. Yirmiden fazla alt başlıktan oluştuğunu gördüm. Bu münasebetle, şerhe başlamadan önce bu başlıkların tertibindekİ uyumdan bahsetmeyi gerekli görüyorum.

Buhârî kitabında ilk önce namazın dışındaki farzlara temas etti. Bu vesileyle taharet, setr-i avret, kıbleye yönelmek ve vaktin girmesi konularına yer verdi. Bunlar arasında çeşitli bölümlere ayrıldığı için taharet konusunu, müstakil baş­lıklarla ele aldı.

Namaz Bölümünü ise, İslâm'ın diğer şartlarının aksine ne zaman farz kılın­dığını belirterek başladı. Setr-i avret, sadece namaza özgü bir farz değildir. Bun­dan dolayı genel olarak örtünmeden bahsetti. Sonra farz ve nafile namazlarda gerekli olan kıbleye yönelmekten bahsetti. Korku halinde ve yolculuk esnasında binek üzerinde kılman nafile namazlarda kıbleye yönelmenin şart olmadığına işaret etti. Kıbleye yönelmek bir mekanı çağrıştırır. Bu nedenle camilerden mescidlerden bahsetti. Daha sonra kıbleye yönelmekle ilgili konulardan olan sütre meselesine geçti.

Kıbleye yönelmeden sonra, başka bir farz olan vaktin girmesini ele aldı. Va­kit şartı, sadece farz namazlarda aranır. Vaktin girdiği ancak yapılacak ilan Üe anlaşılır. Bu yüzden ezan bahsine yer verdi. Böylece ezanın vakitle ilgili oldu­ğuna işaret etti. Ezan, namaz için toplanmaya davet ilanı demektir. Bu yüzden cemaat konusunu ele aldı. Cemaatin en azı bir imam, bir de me'mûmdan olu­şur. Bu vesileyle imamlık konusunu zikretti.

Namazın farzları ve bunlarla ilgili konular sona erince, vasıflarıyla ilgi ilgili meselelere geçti. Farz namazların belli bir şekilde cemaatle kılındığından yola çıkarak Cuma ve korku namazını kaydetti. Sıkça kılındığı için Cuma namazını korku namazından önce anlattı. Daha sonra cemaatle kılman nafile namazlara yer verdi. Bu çerçevede bayram ve vitir ile yağmur duası ve ay tutulmasıyla ilgili namazlardan bahsetti. Ay tutulması ile ilgili namazı en sona bıraktı. Çünkü di­ğerlerinden biraz farklı kılınır. Zira bu namazda rükû sayısı fazladır. Daha sonra İse, secde sayısı fazla olan tilavet secdesinden bahsetti. Çünkü tilavet secdesi bazen namazda İken gerekir, bu da secde sayısını artırır.

Bunlardan sonra, adet bakımından eksik olanlara geçti. Bu çerçevede na­mazların kısaltılmasından bahsetti. Cemaatle kılınması gereken namazları bitir­dikten sonra, cemaatle namaz kılmanın müstehap olmadığı bilinen diğer nafile namazlara geçti. Ardından namaza başladıktan sonra şart olan şu üç hususa yöneldi. Bunlar, iftitah tekbirinden sonra konuşmamak, namaza ait olmayan davranışlardan sakınmak, yemeden uzak durmaktır. Daha sonra kasıtlı olarak yapılan fiillerle namazı bozan durumları ele aldı. Burada, yanılmalara değinmesi gerekti. Bundan dolayı sehiv secdesinin hükümlerinden bahsetti. Buraya kadar anlattıkları, rükû ve secdenin bulunduğu namazlara ilişkin hükümlerdi. Bundan sonra ise rükû ve secdenin bulunmadığı cenaze namazına geçti.

Buhârî'nin "el-Câmi'u's-Sahîh"inde yer alan "Namaz Bölümü"nün konuları arasındaki münasebetler bundan ibarettir. Diğer sarihler bu konuya hiç yer ver­memişlerdir. İlham ettiği ve öğrettiği bilgilerden dolayı Allah'a hamd olsun.

1. İsrâ Gecesi Namaz Nasıl Farz Kılındı?
2. Elbise İle Namaz Kılmanın Farz Oluşu
3. İzarı Ense Üzerinde Bağlayarak Namaz Kılmak
4. Bir Elbise İle Örtünerek Namaz Kılmak
5. Bir Elbise İle Namaz Kılanlar Onu Omuzlarına Örtsün
6. Dar Elbise İle Namaz Kılmak
7. Şam Cübbesiyle Namaz Kılmak
8. Namaz Ve Namaz Dışında Çıplaklığın Hoş Karşılanmaması
9. Gömlek, Uzun Don, Kısa Don Ve Kaftan İle Namaz Kılmak
10. Avret Mahallinin Örtülmesi
11. Ridasız Namaz Kılmak
12. Uyluk Hakkında Söylenenler
13. Kadınlar Kaç Elbise İle Namaz Kılar?
14. Nakışlarına Bakıp Durarak Nakışlı Elbise İle Namaz Kılmak
15. Çapraz Çizgili [105] Veya Resimli Elbiseyle Namaz Kılan Kimsenin Namazı Bozulur Mu?
16. İpek Kaftan İle Namaz Kılmak
17. Kırmızı Elbise İle Namaz Kılmak
18. Terasta, Minberde Ve Tahta Üstünde Namaz Kılmak
19. Namaz Kılanın Secde Ederken Elbisesinin Bir Ucunun Hanımına Değmesi
20. Hasır Üzerinde Namaz Kılmak
21. Seccade Üstünde Namaz Kılmak
22. Döşek Üzerinde Namaz Kılmak Ve Enes İn Döşek Üzerinde Namaz Kılması
23. Aşırı Sıcakta Elbise Üzerine Secde Etmek
24. Ayakkabı İle Namaz Kılmak
25. Mest İle Namaz Kılmak
26. Secdenin Tamamlanmaması
27. Secdede İken Pazuları Bedenden Ayrı Tutmak
28. Kıbleye Yönelmenin Fazileti
28. Kıbleye Yönelmenin Fazileti
29. Medine, Şam Ve Doğuda Yaşayan İnsanların Kıblesi
30. Makam-I İbrahim'de Namaz Kılmak
31. Her Taraftan Kıbleye Yönelmek
32. Kıbleye İlişkin Diğer Hususlar, Yanlışlıkla Kıbleden Farklı Yöne Namaz Kılmak
32. Kıbleye İlişkin Diğer Hususlar, Yanlışlıkla Kıbleden Farklı Yöne Namaz Kılmak
33. Camideki Tukurugun El İle Temizlenmesi
34. Camideki Sümüğün Taşla Temizlenmesi
35. Namazda Sağ Tarafa Tükürülmez
36. Sol Tarafa Veya Sol Ayağın Altına Tükürmek
37. Camiye Tükürmenin Keffâreti
38. Balgamın Camiye Gömülmesi
39. Namazda Tükürüğüne Mani Olamayan Kimsenin Elbisesinin Bir Ucunu Kullanması
40. Namazı Tam Kılmaları Ve Kıbleye Karşı Gereken Saygıyı Göstermeleri Konusunda İmamın Cemaati Uyarması
41. Falancanın Camisi Denir Mi?
42. Camide Mal Paylaştırmak Ve Camiye Hurma Dalı Asmak
43. Camide Yemek Davetinde Bulunmak Ve Daveti Kabul Etmek
44. Camide Davaya Bakmak Ve Karı-Kocanın Lian Yapması
45. Başkasının Evinde İstenilen Veya Gösterilen Yerde Namaz Kılmak
46. Evlerdeki Mescıdler (Namazgahlar)
47. Camiye Girerken Ve Diğer Hayırlı İşlerde Sağdan Başlamak
48. Cahiliye Müşriklerinin Kabirlerinin Başka Bir Yere Nakledilip Yerlerine Cami Yapılması
49. Davar Ağıllarında Namaz Kılmak
50. Develerin Bulunduğu Yerlerde Namaz Kılmak
51. Allah Rızasını Gözeterek, Tandıra, Ateşe Veya Kendisine İbadet Edilen Başka Bir Şeye Karşı Namaz Kılmak
52. Mezarlıkta Namaz Kılmanın Mekruh Oluşu
53. Yere Batırma Cezası Ve Azabın Gerçekleştiği Yerlerde Namaz Kılmak
54. Hıristiyanların Mabedinde Namaz Kılmak
55. Bâb
56. Yeryüzünün Hz. Peygamber İçin Mescid Ve Temizleyici Özelliğe Sahip Kılınması
57. Kadınların Mescidde/Camide Uyuması
57. Kadınların Mescidde/Camide Uyuması
58. Erkeklerin Mescidde/Camide Uyuması
59. Seferden Dönünce Namaz Kılmak
60. Camiye Girince İki Rekat Namaz Kılmak
61. Camide Abdest Bozmak
62. Mescidin Yapılması
63. Cami Yapımında Yardımlaşmak
64. Minber Ve Caminin Diğer Ahşap Malzemesi Hakkında Marangozlardan Ve Sanatkarlardan Yardım İstemek
65. Mescid/Cami Yaptıran Kimse
66. Mescide Girince Okların Uçlarını Tutmak
67. Caminin İçinden Geçmek
68. Camide Şiir Okumak
69. Kısa Mızrakla Camiye Girmek
70. Camideki Minber Üzerinde Alışverişten Bahsetmek
71. Camide Borç İsteyip Borçluyu Sıkıştırmak
72. Caminin Temizliğini Yapmak, Camideki Çerçöpü Toplamak
73. Şarap Ticaretinin Camide Haram Kılınması
74. Camiye Hizmet Etmek
75. Esir Ve Borçluların Camide Bağlanması
76. Yeni Müslüman Olanın Gusül Abdesti Alması Ve Esirlerin Camide Bağlanması
77. Hastalar Vb. Kimseler İçin Camide Çadır Kurmak
78. Bir Sebepten Dolayı Camiye Deve Sokmak
79. Bâb
80. Camiye Küçük Kapı Ve Geçit Açmak
81. Kabe Ve Camilerin Kapısının Kapanması
82. Müşriklerin Camiye Girmesi
83. Camide Yüksek Sesle Konuşmak
84. Camide Oturmak Ve Halka Oluşturmak
85. Camide Sırt Üstü Yatıp Ayakları Uzatmak

Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com